Leksykon
45haseł
 Materiały budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

 Materiały budowlane

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna (krajowa aprobata techniczna) jest specyfikacją techniczną wyrobu budowlanego zawierającą pozytywną ocenę techniczną jego przydatności do zamierzonego zastosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których przewiduje się stosowanie tego wyrobu.
 

 Materiały budowlane

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja techniczna jest to dokument określający wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przez wyrób, proces lub usługę.

 Materiały budowlane

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa jest to zbiór informacji charakteryzujących energochłonność i emisje do środowiska substancji w całym cyklu życia wyrobu budowlanego.

 

Tagi:deklaracja
 Materiały budowlane

Cykl życia wyrobu budowlanego - definicja

Cykl życia wyrobu budowlanego oznacza kolejne powiązane ze sobą etapy, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu.

 Materiały budowlane

Producent wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Producentem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadzenia ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Importer wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Importerem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii (Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku w Unii wyroby budowlane pochodzące z krajów trzecich.

 

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Dystrybutor wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Dystrybutorem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Upoważniony przedstawiciel - definicja

Upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

System kontroli wyrobów budowlanych

System kontroli wyrobów budowlanych uregulowany został ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Ustawa określa zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008.