Leksykon
45haseł
 Materiały budowlane

Badania próbek wyrobów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany w ramach przeprowadzanych kontroli może zlecać badania próbek wyrobów budowlanych (na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie próbek wyrobów budowlanych …).

 Materiały budowlane

Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych.

 Materiały budowlane

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) jest podstawą umieszczenia na wyrobie oznakowania znakiem budowlanym i jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na rynku polskimi (w systemie krajowym).
 

 Materiały budowlane

Udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych na stronie internetowej

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia 305/2011. Na żądanie odbiorcy - również ustne - podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia DoP lub KDWU w formie papierowej.

 Materiały budowlane

Krajowa ocena techniczna

Krajowa ocena techniczna (KOT) jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

 Materiały budowlane

Jednostka certyfikująca, certyfikacja i certyfikat zgodności

Jednostka certyfikująca jest to jednostka dokonująca certyfikacji, niezależna od producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów.
Certyfikacja jest to działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
Certyfikat zgodności to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Akredytowane jednostki certyfikujące wydają krajowe certyfikaty zgodności.

 Materiały budowlane

Niezgodności formalne w oznakowaniu wyrobów budowlanych

Lista niezgodności formalnych w oznakowaniu wyrobów budowlanych określona została w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR), a ich stwierdzenie grozi zakazem dalszego udostępniania wyrobów budowlanych.

 Materiały budowlane

Kontrola wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych organami właściwymi do kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku w zakresie uregulowanym w tej ustawie są wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego (WINB) oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

 Materiały budowlane

Udostępnianie na rynku krajowym wyrobów wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011 CPR), może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji.

 Materiały budowlane

Krajowa jednostka akredytująca

Krajowa jednostka akredytująca jest to jedyna w danym państwie członkowskim (UE) jednostka, udzielająca akredytacji na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez państwo. Każde państwo członkowskie wyznacza nie więcej niż jedną krajową jednostkę akredytującą. W Polsce krajową jednostka akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).