Leksykon
44hasła
 Materiały budowlane

CPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. (CPR - Construction Products Regulation) określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

 Materiały budowlane

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP - Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, objętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu  wyrobu do obrotu. Jednocześnie, o ile nie wynika to z innych przepisów, DoP jest jedynym dokumentem na podstawie którego wyrób może być udostępniany na rynku w całej UE.

 Materiały budowlane

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie

Wyrobem budowlanym wytwarzanym tradycyjnie, nazywanym również „regionalnym wyrobem budowlanym”, jest wyrób przeznaczony do lokalnego stosowania na określonym terenie oraz przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce.

 Materiały budowlane

Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu oznacza jego udostępnienie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, w celu jego używania lub dystrybucji. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określone zostały w rozporządzeniu Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawie o wyrobach budowlanych.

 Materiały budowlane

Ocena zgodności wyrobu budowlanego

Oceny zgodności wyrobu budowlanego (w tzw. systemie krajowym), dokonywał producent, zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, stosując system oceny zgodności wskazany we właściwej specyfikacji technicznej wyrobu. Od 1.01.2017 producenci wprowadzając do obrotu wyrób dla którego nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podobnie jak w systemie europejskim, dokonują oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Ocena zgodności obejmowała właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednie do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań. Potwierdzenie oceny zgodności z zasadniczymi i/lub szczegółowymi wymaganiami upoważniało producenta do oznakowania wyrobu znakiem budowalnym - oznakowaniem zgodności.

 Materiały budowlane

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest przeprowadzana przed wystawieniem deklaracji właściwości użytkowych (lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych), przy zastosowaniu specyfikacji technicznej odpowiedniej dla tego wyrobu.
Ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadza producent lub jednostka zewnętrzna (jednostka lub laboratorium badawacze notyfikowane lub akredytowane) w zależności od tego jakim systemem oceny objęty jest dany wyrób. Wszystkie istotne elementy zwiazane z tą oceną powinny być zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu.

 Materiały budowlane

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 zharmonizowane specyfikacje techniczne oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Europejski dokument oceny i europejska ocena techniczna

Europejski dokument oceny - EDO (ang. European Assessment Document - EAD) to zharmonizowana specyfikacja techniczna, dokument opracowany i przyjęty przez organizację zrzeszającą JOT (Jednostki Oceny Technicznej), do celów wydawania europejskich ocen technicznych - EOT (ang. European Technical Assessment - ETA) dla wyrobów budowlanych nie objętych istniejącą normą zharmonizowaną lub nie objętych w pełni normą zharmonizowaną.
Europejska ocena techniczna (EOT) jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).
EOT wydawana jest na wniosek producenta przez JOT i na jej podstawie, dla zgodnych z nią wyrobów budowlanych, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza na wyrobie oznakowanie CE.

 Materiały budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

 Materiały budowlane

Oznakowanie CE wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Nr 305/2011 CPR i innym stosownym ustawodawstwie Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.