Leksykon
39haseł
 Materiały budowlane

Sorpcja - definicja

Sorpcja jest zjawiskiem określającym zdolność pochłaniania jednej substancji (sorbat) przez inną (sorbent). Sorpcja wilgoci jest procesem pochłaniania przez materiał o właściwościach hydrofobowych pary wodnej z powietrza. Procesami sorpcji są absorpcja i adsorpcja.

 Materiały budowlane

Trwałość elementów murowych

Na trwałość elementów murowych, w zależności od ich rodzaju, mają wpływ różne czynniki. Do tej pory nie zostały opracowane europejskie przepisy budowlane do oceny trwałości elementów murowych zarówno przed jak i po wbudowaniu.

 Materiały budowlane

Kruchość materiałów budowlanych

Kruchość (k) określa się jako stosunek wytrzymałości na rozciąganie (Rr) do wytrzymałości na ściskanie (Rc).

 Materiały budowlane

Porowatość materiałów budowlanych

Porowatość to udział objętości wolnych przestrzeni w jednostce objętości danego materiału [%]. Materiały budowlane w zależności od budowy mogą mieć porowatość od 0% (szkło, metale) do ponad 90% (materiały izolacji cieplnej). Nie ma materiałów o porowatości 100%.

 Materiały budowlane

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe materiału (c) określa jaką ilość energii cieplnej należy dostarczyć, aby zwiększyć (lub zmniejszyć) temperaturę jednego kilograma (1 kg) tego materiału o 1ºK.

 Materiały budowlane

Wymiary i odchyłki wymiarów elementów murowych

Producenci elementów murowych powinni deklarować wymiary i odchyłki wymiarów swoich wyrobów. Wymiary elementów murowych powinny być deklarowane w mm i są najczęściej podawane w kolejności: długość, szerokość i wysokość.

 Materiały budowlane

Substancje niebezpieczne

Do czasu udostępnienia zharmonizowanych europejskich metod badań, weryfikację i deklarację uwalniania substancji niebezpiecznych powinno się wykonywać z uwzględnieniem krajowych przepisów obowiązujących w miejscu stosowania.

 Materiały budowlane

Kształt i budowa elementu murowego

Kształt i budowa elementów murowych w dużym stopniu są zależne od rodzaju materiału z jakiego są wykonane. Ma to wpływ zarówno na ich właściwości jak i zastosowanie. Definicje i terminy opisujące kształt elementów murowych podane są we wszystkich sześciu częściach normy EN 771. Definicje te służą jednoznacznemu opisaniu elementu murowego w celu jego identyfikacji i określenia właściwości. W niektórych przypadkach, definicje i terminy podane w poszczególnych częściach normy PN-EN 771 różnią się między sobą.

 Materiały budowlane

Absorpcja wody przez elementy murowe

Informację o absorpcji wody producenci elementów murowych mogą lub powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) w zależności od zadeklarowanego zastosowania ich wyrobów.