Leksykon
39haseł
 Materiały budowlane

Wyroby budowlane z klasami reakcji na ogień A1 i A1fl

Komisja Europejska opublikowała wykaz materiałów budowlanych i wyrobów które przy spełnieniu określonych warunków można zaliczyć do klas A1 i A1fl w zakresie reakcji na ogień, bez wymogu przeprowadzania prób/badań sprawdzających.

 Materiały budowlane

Wyroby budowlane z określonymi przez Komisję Europejską klasami reakcji na ogień

Komisja Europejska wydaje decyzje na podstawie, których możliwe jest przyjmowanie i deklarowanie bez badań, klas reakcji na ogień dla określonych materiałów i wyrobów budowlanych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków i wymagań.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych

Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych deklarowana jest przez producentów - na podstawie prowadzonych przez nich badań typu - w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu (DoP). Deklaracja dotyczy wytrzymałości średniej i wytrzymałości znormalizowanej oraz kierunku obciążenia dla którego jest wyznaczona. W wypadku elementów murowych z betonu kruszywowego i autoklawizowanego betonu komórkowego producent może deklarować wytrzymałość średnią lub charakterystyczną.

 Materiały budowlane

Podciąganie kapilarne

Podciąganie kapilarne (kapilarność) materiałów budowlanych jest określane, jako zdolność materiału o budowie porowatej, do podciągania wody. Podciąganie wody wywołane jest siłami kapilarnymi. Wielkość tych sił i wynikająca z tego szybkość podciągania wody, zależna jest od struktury średnic i budowy porów (kapilar).

 Materiały budowlane

Mrozoodporność materiałów budowlanych

Mrozoodporność jest to odporność materiału nasyconego wodą na utratę jego właściwości podczas cyklicznego zamrażania i odmrażania.
W polskich warunkach klimatycznych, w okresie zimowym, temperatura zmienia się z dodatniej na ujemną ponad 100 razy. Materiały budowlane, w zależności od tego w jakich warunkach i miejscu są wbudowane czy składowane, narażone są w różnym stopniu na te zmiany temperatur. Zamarzająca w materiale (w wolnych przestrzeniach, w porach itd.) woda zwiększa swoją objętość o 9% Może to doprowadzić do uszkodzeń struktury materiału, powodując obniżenie jego właściwości (np. wytrzymałości).

 Materiały budowlane

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza (ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość powietrza, zastępczy opór dyfuzyjny, porównawczy opór dyfuzyjny, grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej) sd [m] określa grubość warstwy nieruchomego powietrza o oporze dyfuzyjnym pary wodnej równym oporowi warstwy danego materiału o grubości d [m].

 Materiały budowlane

Nasiąkliwość materiałów budowlanych

Nasiąkliwością określa się maksymalne nasycenie danego materiału wodą, czyli zdolność do wchłaniania i utrzymywania wody w materiale.

 Materiały budowlane

Wilgotność materiałów budowlanych

Wilgotność jest to względna zawartość wody (pary wodnej) w materiale w określonych warunkach (ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze i wilgotności względnej powietrza).

 Materiały budowlane

Przepuszczalność pary wodnej

Przepuszczalność (dyfuzja) pary wodnej przez materiały budowlane określa szczelność tych materiałów. Dyfuzja pary wodnej powodowana jest różnicą ciśnień pary wodnej po obu stronach przegrody. Różne wartości ciśnienia pary wodnej wynikają z różnic temperatury i wilgotności względnej powietrza. Para przemieszcza się od strony wyższego ciśnienia (wyższa temperatura) w kierunku niższego ciśnienia (niższa temperatura).

 Materiały budowlane

Absorpcja i adsorpcja - definicja

Absorpcja jest to proces wnikania absorbatu (w przypadku materiałów budowlanych jest to przeważnie para wodna i woda) w głąb absorbentu (materiału budowlanego), czyli pochłanianie całą objętością materiału.