Leksykon
31haseł
 Materiały budowlane

Wilgotność materiałów budowlanych

Wilgotność jest to względna zawartość wody (pary wodnej) w materiale w określonych warunkach (ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze i wilgotności względnej powietrza).

 Materiały budowlane

Sorpcja

Sorpcja jest zjawiskiem określającym zdolność pochłaniania jednej substancji (sorbat) przez inną (sorbent). Sorpcja wilgoci jest procesem pochłaniania przez materiał o właściwościach hydrofobowych pary wodnej z powietrza. Procesami sorpcji są absorpcja i adsorpcja.

 Materiały budowlane

Przepuszczalność pary wodnej

Przepuszczalność (dyfuzja) pary wodnej przez materiały budowlane określa szczelność tych materiałów. Dyfuzja pary wodnej powodowana jest różnicą ciśnień pary wodnej po obu stronach przegrody. Różne wartości ciśnienia pary wodnej wynikają z różnic temperatury i wilgotności względnej powietrza. Para przemieszcza się od strony wyższego ciśnienia (wyższa temperatura) w kierunku niższego ciśnienia (niższa temperatura).

 Materiały budowlane

Wyroby budowlane z klasami reakcji na ogień A1 i A1fl

Komisja Europejska opublikowała wykaz materiałów budowlanych i wyrobów które przy spełnieniu określonych warunków można zaliczyć do klas A1 i A1fl w zakresie reakcji na ogień, bez wymogu przeprowadzania prób/badań sprawdzających.

 Materiały budowlane

Wyroby budowlane z określonymi przez Komisję Europejską klasami reakcji na ogień

Komisja Europejska wydaje decyzje na podstawie, których możliwe jest przyjmowanie i deklarowanie bez badań, klas reakcji na ogień dla określonych materiałów i wyrobów budowlanych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków i wymagań.

 Materiały budowlane

Metr sześcienny betonu

Metr sześcienny betonu jest to ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w PN EN 12350-6, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.

 Materiały budowlane

Substancje niebezpieczne

Do czasu udostępnienia zharmonizowanych europejskich metod badań, weryfikację i deklarację uwalniania substancji niebezpiecznych powinno się wykonywać  z uwzględnieniem krajowych przepisów obowiązujących w miejscu stosowania.

 Materiały budowlane

Pojemność cieplna - definicja

Pojemność cieplna C określa ile ciepła może pobrać z otoczenia oraz akumulować (gromadzić i przechowywać) dany materiał.

 Materiały budowlane

Współczynnik wyrównywania temperatury

Współczynnik wyrównywania temperatury a jest to współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału podzielony przez jego ciepło właściwe i gęstość.
Współczynnik wyrównywania temperatury (dyfuzyjność termiczna) pokazuje zależność temperatury wewnątrz elementu wykonanego z danego materiału od temperatury na jego powierzchni. Jest to określenie podatności materiału do wyrównania temperatury podczas nagrzewania lub ochładzania jednej z jego powierzchni.

 Materiały budowlane

Porowatość materiałów budowlanych

Porowatość to udział objętości wolnych przestrzeni w jednostce objętości danego materiału [%]. Materiały budowlane w zależności od budowy mogą mieć porowatość od 0% (szkło, metale) do ponad 90% (materiały izolacji cieplnej). Nie ma materiałów o porowatości 100%.