Leksykon
31haseł
 Materiały budowlane

Reakcja na ogień i klasy reakcji na ogień

Reakcja na ogień materiału/wyrobu budowlanego jest to jego zachowanie się pod wpływem ognia w określonych warunkach: w postaci wydzielonego ciepła, dymu, obszaru spalania jak też płonących kropel. Reakcje na ogień poszczególnych materałów są podawane poprzez ich przyporządkowanie do klas reakcji na ogień, które opisują również możliwy udział danego materiału w rozwoju pożaru.

 Materiały budowlane

Trwałość elementów murowych

Na trwałość elementów murowych, w zależności od ich rodzaju, mają wpływ różne czynniki. Do tej pory nie zostały opracowane europejskie przepisy budowlane do oceny trwałości elementów murowych zarówno przed jak i po wbudowaniu. Dlatego, jeżeli jest to istotne ze względu na przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie, do czasu ustanowienia odpowiednich Norm Europejskich, producent powinien ocenić i zadeklarować odporność na cykliczne zamrażanie - odmrażanie elementów w odniesieniu do warunków, jakie występują w miejscu zastosowania - czyli zgodnie z przepisami krajowymi.
Jeżeli producent określił zamierzone zastosowanie wyrobu z całkowitym zabezpieczeniem przed penetracją wody, to te wyroby nie muszą spełniać wymagania odporności na zamrażanie - odmrażanie.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość średnia

Średnia wartość wytrzymałości uzyskanej w badaniach jednakowych elementów wykonanych z badanego materiału, poddanych jednakowemu obciążaniu w sposób wywołujący badany stan naprężeń – ściskanie, rozciąganie, ścinanie.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość charakterystyczna

Charakterystyczna wartość wytrzymałości uzyskanej w badaniach jednakowych elementów wykonanych z badanego materiału, poddanych jednakowemu obciążaniu w sposób wywołujący badany stan naprężeń – ściskanie, rozciąganie, ścinanie. Jest wartością odpowiadającą założonemu prawdopodobieństwu nieprzekroczenia w teoretycznie nieograniczonej liczbie prób.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość obliczeniowa

Wytrzymałość uzyskana w wyniku podzielenia wytrzymałości charakterystycznej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla materiału - ϒM.
Wytrzymałość obliczeniową stosuje się w projektowaniu, do obliczeń nośności konstrukcji i jej elementów.

 Materiały budowlane

Podciąganie kapilarne

Podciąganie kapilarne (kapilarność) materiałów budowlanych jest określane, jako zdolność materiału o budowie porowatej, do podciągania wody. Podciąganie wody wywołane jest siłami kapilarnymi. Wielkość tych sił i wynikająca z tego szybkość podciągania wody, zależna jest od struktury średnic i budowy porów (kapilar). Pociąganie kapilarne jest większe im więcej jest porów otwartych, a także im mniejsza jest ich wielkość (średnica).
Podciąganie kapilarne wody występuje również w materiałach sypkich, głównie w piaskach, a także np. w żwirach zawierających drobne frakcje piaskowe.

 Materiały budowlane

Mrozoodporność materiałów budowlanych

Mrozoodporność jest to odporność materiału nasyconego wodą na utratę jego właściwości podczas cyklicznego zamrażania i odmrażania.
W polskich warunkach klimatycznych, w okresie zimowym, temperatura zmienia się z dodatniej na ujemną ponad 100 razy. Materiały budowlane, w zależności od tego w jakich warunkach i miejscu są wbudowane czy składowane, narażone są w różnym stopniu na te zmiany temperatur. Zamarzająca w materiale (w wolnych przestrzeniach, w porach itd.) woda  zwiększa swoją objętość o 9% Może to doprowadzić do uszkodzeń struktury materiału, powodując obniżenie jego właściwości (np. wytrzymałości).

 Materiały budowlane

Absorpcja i adsorpcja

Absorpcja jest to proces wnikania absorbatu (w przypadku materiałów budowlanych jest to przeważnie para wodna i woda) w głąb absorbentu (materiału budowlanego), czyli pochłanianie całą objętością materiału. Adsorpcja jest to podobny proces zachodzący na powierzchni materiału. Absorpcja i adsorpcja są procesami sorpcji, czyli w przypadku materiałów budowlanych pochłaniania pary wodnej lub wody przez materiały porowate.

 Materiały budowlane

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza (ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość powietrza, zastępczy opór dyfuzyjny, porównawczy opór dyfuzyjny, grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej) sd [m] określa grubość warstwy nieruchomego powietrza o oporze dyfuzyjnym pary wodnej równym oporowi warstwy danego materiału o grubości d [m].

 Materiały budowlane

Nasiąkliwość materiałów budowlanych

Nasiąkliwością określa się maksymalne nasycenie danego materiału wodą, czyli zdolność do wchłaniania i utrzymywania wody w materiale.