Leksykon
39haseł
 Materiały budowlane

Wytrzymałość spoiny

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą deklarować powinien producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części normy PN-EN 771.

 Materiały budowlane

Przyczepność spoiny w murze

Przyczepność (adhezja) spoiny w murze jest to siła z jaką połączona jest zaprawa murarska z elementami murowymi. W normie EN 1996-1-1:2022 przyczepność została zdefiniowana jako efekt tworzenia przez zaprawę wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie na powierzchni styku elementów murowych.

 Materiały budowlane

Współczynnik przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła określa ilość energii cieplnej przepływającej przez płaską warstwę materiału grubości 1 m, przy różnicy temperatur 1K na powierzchniach tej warstwy.

 Materiały budowlane

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U (powierzchniowy współczynnik przenikania ciepła) jest to wartość strumienia cieplnego w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatury otoczenia na obu stronach płaskiego i jednorodnego układu oraz przez jego pole powierzchni:

 Materiały budowlane

Opór cieplny

Opór cieplny R (powierzchniowy opór cieplny) płaskiej warstwy materiału jest to różnica temperatury podzielona przez gęstość strumienia cieplnego w stanie ustalonym:

 Materiały budowlane

Stan ustalony i nieustalony przenoszenia ciepła

Stan ustalony przenoszenia ciepła (ustalone przenoszenia ciepła) występuje wówczas, gdy nie zmieniają się (są stałe w czasie) zarówno rozkład temperatury oraz ilość wymienianego ciepła.

 Materiały budowlane

Współczynnik przejmowania ciepła

Współczynnik przejmowania ciepła jest to gęstość strumienia cieplnego q przepływającego przez powierzchnię w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatur tej powierzchni Ts i otoczenia Ta.

 Materiały budowlane

Aktywność cieplna

Aktywność cieplna b to szybkość z jaką materiał akumuluje i oddaje ciepło.

 Materiały budowlane

Metr sześcienny betonu - definicja

Metr sześcienny betonu jest to ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w normie PN EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.

 Materiały budowlane

Promieniotwórczość wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały budowlane są źródłem promieniowania. Promieniowanie jest zjawiskiem naturalnym. Można przyjąć że wszystko co nas otacza ma swoją naturalną radioaktywność.