Leksykon
20haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego określone zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Ogólne warunki użytkowania budynku mieszkalnego

Ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych w zakresie pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz zapewnienia oświetlenia dziennego mieszkań określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie lokali mieszkalnych

Lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie. Instalacje i urządzenia te w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku mieszkalnym, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Dokumentacja użytkowania budynku mieszkalnego

Dokumentacja użytkowania budynku jest to zestaw dokumentów, które powinien gromadzić i przechowywać właściciel (zarządca, dzierżawca) budynku.