Leksykon
19haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Prawo budowlane, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wymaga aby po zakończeniu budowy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu należy okresowo kontrolować stan obiektów budowlanych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku mieszkalnego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego.