Leksykon
20haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego zawiera informacje na temat zdarzeń dotyczących obiektu budowlanego od momentu przystąpienia do jego użytkowania do dnia zakończenia jego rozbiórki, takich jak wyniki kontroli okresowych, wykonane roboty budowlane czy sporządzone opinie techniczne i ekspertyzy.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

 Fazy życia obiektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Prawo budowlane, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wymaga aby po zakończeniu budowy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu należy okresowo kontrolować stan obiektów budowlanych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku mieszkalnego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym.