Leksykon
19haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Dokumentacja użytkowania budynku

Dokumentacja użytkowania budynku jest to zestaw dokumentów, które powinien gromadzić i przechowywać właściciel (zarządca, dzierżawca) budynku.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Prawo budowlane, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wymaga aby po zakończeniu budowy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Dotyczy to obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, a przepisy nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu należy okresowo kontrolować stan obiektów budowlanych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Ogólne warunki użytkowania budynku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych w zakresie pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz zapewnienia oświetlenia dziennego mieszkań.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie lokali mieszkalnych

Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie. Instalacje i urządzenia te w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.