Leksykon
2hasła
 Fazy życia obiektu budowlanego

Formalności związane z rozbiórką obiektu budowlanego

Rozbiórka jest szczególnym rodzajem robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wymaga zgłoszenia rozbiórki do właściwego organu.

 Fazy życia obiektu budowlanego

BHP przy robotach rozbiórkowych

Wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót rozbiórkowych. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych