Leksykon
10haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest rozwinięciem, uszczegółowieniem, a często również uzupełnieniem projektu budowlanego. Obiekty budowlane wykonywane są z reguły według projektów wykonawczych zawierających szczegółowe opracowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt techniczny

W projekcie technicznym projektant powinien zawrzeć rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego. Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest dokumentem będącym częścią projektu budowlanego, niezbędnym do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac na budowie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Zakres i forma projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu, charakterystykę parametrów obiektu, sposób posadowienia i wpływ obiektu na środowisko. Projekt architektoniczno-budowlany jest częścią projektu budowlanego niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

Co jest istotnym, a co nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę określa prawo budowlane.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projektant w procesie budowlanym

Projektant zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada m.in. za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Projektant sprawuje nadzór autorski nad budową.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt budowlany zamienny

Projekt budowlany zamienny wykonywany jest wówczas, jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na budowę:
–  nastąpiły istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
–  nastąpiły istotne odstąpienia od innych warunków pozwolenia na budowę,
–  konieczne są istotne zmiany w projekcie budowlanym.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Mapa jednostkowa

Mapa jednostkowa - najczęściej sporządzana jest w przypadku konieczności sporządzenia mapy do celów projektowych dla terenów, gdzie nie ma mapy zasadniczej lub skala mapy zasadniczej jest zbyt mała.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt powykonawczy

Projektem powykonawczym nazywany jest projekt wykonawczy (ewentualnie projekt budowlany) z naniesionymi poprawkami, zmianami itp., dokonanymi w trakcie budowy, a także z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlającymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego.