Leksykon
9haseł
 Normy i przepisy budowlane

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

 Normy i przepisy budowlane

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie opracowane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie prawo budowlane, określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który może stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

W normie podane są wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i mieszane powierzchniowo-kubaturowe, będące podstawą do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków. Można je wykorzystywać jako wielkości pomocnicze w każdej fazie prac projektowych. Umożliwiają ocenę oraz porównywanie zarówno istniejących, jak i projektowanych budynków pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym. Są przydatne na przykład przy obliczaniu i porównywaniu kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, związanych z konserwacją, remontem, przebudową, rozbudową itp.

 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie – Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględnione

W normie podano ogólne zasady opracowywania norm właściwości użytkowych (norm jakościowych) w budownictwie, jako uzupełnienie ISO 6240, poprzez podanie wykazu czynników, które powinny być uwzględnione w normach dotyczących właściwości użytkowych (normach jakościowych). Norma ma wspomagać komisje normalizacyjne zajmujące się jakością całych budynków i ich części (elementów składowych, zestawów lub komponentów) oraz funkcjonalnością wnętrza budynku i jego otoczenia.

 Normy i przepisy budowlane

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie - Zawartość i układ norm

W normie wyszczególniono podstawowe postanowienia (rozdziały, punkty), które powinna zawierać norma, właściwości użytkowych komponentów budowlanych i ich zestawów oraz podano kolejność, w jakiej te postanowienia (rozdziały, punkty) powinny być zamieszczone.

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących budynków i pomieszczeń przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale III. Budynki i pomieszczenia

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale VI. Bezpieczeństwo użytkowania

 Normy i przepisy budowlane

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registation, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA - ang. European Chemicals Agency) reguluje stosowanie i wprowadzanie na rynek UE chemikaliów w każdej postaci, również jako składników wyrobów budowlanych, czy też powstających w wyniku stosowania wyrobów budowlanych na każdym etapie życia wyrobu.