Leksykon
17haseł
 Budowlane ABC

Ogólne zasady obliczeń powierzchni

W normie PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych podane są między innymi ogólne zasady systematyzujące wymiarowanie i obliczanie powierzchni w budynkach:

 Budowlane ABC

Powierzchnia usługowo-techniczna budynku

Powierzchnia usługowo-techniczna jest to część powierzchni netto, która jest przeznaczona na usytuowanie urządzeń technicznych oraz instalacji, takich jak: instalacje kanalizacyjne, wodne, ogrzewania i ciepłej wody, instalacje gazowe (inne niż dla celów ogrzewania) i na paliwa płynne, instalacje elektryczne, prądnice, instalacje telefoniczne i urządzenia rozdzielcze, wentylacja, klimatyzacja i systemy chłodnicze, dźwigi, schody ruchome i przenośniki, inne instalacje wspólnego użytku.

 Budowlane ABC

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe, powierzchniowo - kubaturowe

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo - kubaturowe służą do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynku. Wskaźniki te należy określać i obliczać zgodnie z aktuaną normą PN-ISO 9836:2015-12. Uzyskuje się je z pomiarów rzutów i przekrojów budynku, a ich jednostki wynikają z rodzaju obliczanego wskaźnika: m2, m3, m2/m2, m3/m3, m2/m3, m3/m2.

 Budowlane ABC

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w zakresie wysokości pomieszczeń, poziomu podłogi oraz szerokości i wysokości drzwi wewnętrznych

 Budowlane ABC

Usytuowanie budynku na działce budowlanej

Zasady jakie powinny być zachowane przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej uregulowane zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych.

 Budowlane ABC

Wysokość budynku - definicja

Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

 Budowlane ABC

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi to pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych (tzw. pomieszczenia kategorii A) oraz pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne od wcześniej wymienionych, pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach (tzw. pomieszczenia kategorii B).