Leksykon
23hasła
 Wymagania dla budynków

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 Wymagania dla budynków

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

 Wymagania dla budynków

Szum akustyczny

Szum akustyczny jest to dźwięk, którego widmo jest zrównoważone w zakresie słyszalności (albo w większości zakresu słyszalności), co oznacza że nie występują zauważalne, gwałtowne zmiany jego wysokości i głośności (tzw. peaki).

 Wymagania dla budynków

Poziom tła akustycznego

Poziom tła akustycznego (poziom tła hałasu, poziom szumu tła) jest to zmierzony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym (lub środowisku) ze wszystkich źródeł innych niż źródło badane (np. głośnik w pomieszczeniu źródłowym/nadawczym) – tzn. gdy badane źródło hałasu nie pracuje, jest wyłączone i nie emituje żadnych dźwięków.

 Wymagania dla budynków

Hałas ustalony i nieustalony

Pojęcia hałas ustalony i hałas nieustalony zostały zdefiniowane w normie PN-B-02151-2:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

 Wymagania dla budynków

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w zależności od źródeł hałasu uregulowany został Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Tagi:hałas
 Wymagania dla budynków

Hałas - definicja i rodzaje

Hałas to dźwięk, który jest odbierany (subiektywnie) przez słuchającego jako dźwięk niepożądany. Ta ocena zależy od nastawienia psychicznego, rodzaju zajęcia  (przy wykonywaniu czynności wymagających dużej koncentracji nawet bardzo ciche dźwięki odbierane są jako hałas), czasu jako pory dnia (np. w nocy) czy też długotrwałości, przyczyn (obce dźwięki są częściej odbierane jako hałas).
Hałas jest to ważony poziom ciśnienia akustycznego mierzony w [dB]. Aby podczas pomiaru hałasu wskazywana wartość była w przybliżeniu proporcjonalna do subiektywnie odczuwanej głośności stosuje się filtry do niskich i wysokich częstotliwości.

 Wymagania dla budynków

Widmowe wskaźniki adaptacyjne

Widmowy wskaźnik adaptacyjny jest to wartość [dB], którą należy dodać do jednoliczbowego wskaźnika ważonego (np. Rw), aby uwzględnić charakterystyki poszczególnych widm hałasu.
W PN-EN ISO 717-1 określono dwa widmowe wskaźniki adaptacyjne: C i Ctr .

 Wymagania dla budynków

Klasy akustyczne budynków mieszkalnych

Norma PN-B-2151-5 umożliwia dobrowolną klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych, szeregowych i bliźniaczych o podwyższonym standardzie akustycznym, jak też tych które spełniają tylko wymagania obowiązkowe.

 Wymagania dla budynków

Pomieszczenie chronione przed hałasem

Pomieszczenie chronione jest to zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 pomieszczenie, do którego ze względu na jego przeznaczenie, ogranicza się przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych od źródeł znajdujących się poza nim. W normie określono wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach chronionych.