Leksykon
34hasła
 Wymagania dla budynków

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa jakie działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej można uznać za przedsięwzięcia termomodernizacyjne a jakie za przedsięwzięcia remontowe.

 Wymagania dla budynków

Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła

Zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 Wymagania dla budynków

Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej

Zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 Wymagania dla budynków

Weryfikacja audytu energetycznego i remontowego

Zasady weryfikowania audytu energetycznego i remontowego zostały opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

 Wymagania dla budynków

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Definicja wskaźnika kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawarta została w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Wymagania dla budynków

Ulepszenie termomodernizacyjne

Ulepszeniu termomodernizacyjnym to działanie techniczne składające się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii.

 Wymagania dla budynków

Audyt remontowy

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 Wymagania dla budynków

Weryfikacja audytu efektywności energetycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wyrywkowej weryfikacji otrzymanych audytów efektywności energetycznej. Dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy weryfikacji uzyskanych oszczędności energii określa rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 Wymagania dla budynków

Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Jednostki sektora publicznego powinny pełnić wzorcową role w zakresie efektywności energetycznej zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE. Państwa członkowskie powinny zapewnić warunki, aby instytucje rządowe nabywały jedynie produkty, usługi i budynki o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej, o ile zapewniona jest przez to opłacalność, wykonalność ekonomiczna, większe zrównoważenie, przydatność techniczna, a także odpowiedni poziom konkurencji.

 Wymagania dla budynków

Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, na jej wniosek, do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.