Leksykon
34hasła
 Wymagania dla budynków

Ciepło, ilość ciepła

Ciepło (ilość ciepła) Q jest to proces przenoszenia energii pomiędzy układami termodynamicznymi wywołany różnicą temperatur, bez wykonywania pracy mechanicznej. Jednostką ciepła jest dżul (J) – poprzednio stosowana jednostka to: kalorie (cal), 1 cal = 4,186 J.

 Wymagania dla budynków

Strumień cieplny - definicja

Strumień cieplny jest to ciepło (ilość ciepła) przepływające z lub do układu termodynamicznego w jednostce czasu, Φ = dQ / dt.

Jednostką strumienia cieplnego jest wat [W].

 Wymagania dla budynków

Świadectwo efektywności energetycznej – biały certyfikat

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zawiera wykaz przedsięwzięć, które uprawniają do ubiegania się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej

W Centralnym Rejestrze Oszczędności Energii Finalnej gromadzone są dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej. Rejestr prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który jest również administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.

 Wymagania dla budynków

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zasady przeprowadzania

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przez nie przedsięwzięć realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

 Wymagania dla budynków

Energia pierwotna i energia finalna

Energia pierwotna to energia pozyskiwana z zasobów naturalnych zarówno nieodnawialnych jak i odnawialnych. Definicja energii pierwotnej i energii finalnej została zamieszczona w ustawie o efektywności energetycznej.

 Wymagania dla budynków

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

 Wymagania dla budynków

Standardy niskoemisyjne i przedsięwzięcia niskoemisyjne – definicja

Standardy niskoemisyjne zostały zdefiniowane w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W ustawie tej wymieniono również przedsięwzięcia niskoemisyjne.

 Wymagania dla budynków

Premia termomodernizacyjna i remontowa

Wspieranie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków odbywa się m.in. na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Refinansowanie części kosztów poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, z jednoczesnym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną ma formę tzw. premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej.