Leksykon
35haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Norma dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, do elementów prefabrykowanych  konstrukcji i budynków oraz innych konstrukcji inżynierskich; betonu wytwarzanego na placu budowy i w wytwórniach betonów oraz prefabrykatów; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego.
Norma obejmuje beton: zwykły, ciężki i lekki.
Norma nie dotyczy betonów: komórkowego, spienionego, o otwartej strukturze (beton jamisty), o gęstości mniejszej od 800 kg/m3 oraz żaroodpornego.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-12013 Pustaki silikatowe wentylacyjne

W normie określono wymagania dotyczące pustaków silikatowych przeznaczonych do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej. Nie przewidziano zastosowania tych pustaków do wykonywania przewodów spalinowych i dymowych. Założono stosowanie tych pustaków w połączeniu ze ścianami murowanymi, głównie z silikatowych elementów murowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, pustaki wentylacyjne są od 1 stycznia 2017 wyrobem budowlanym.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-12014 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

W normie określono wymagania dotyczące pustaków ceramicznych przeznaczonych do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej. Nie przewidziano zastosowania tych pustaków do wykonywania przewodów spalinowych i dymowych. Założono stosowanie tych pustaków w połączeniu ze ścianami murowanymi, głównie z ceramicznych elementów murowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, pustaki wentylacyjne są od 1 stycznia 2017 wyrobem budowlanym.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 15435 Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

Norma EN 15435 jest normą zharmonizowaną. Określono w niej charakterystyki i wymagania dotyczące właściwosci użytkowych niekonstrukcyjnych pustaków szalunkowych. Są one wykorzystywane, jako szalunek tracony, do wykonywania wszystkich rodzajów ścian wraz ze ścianami działowymi. Pustaki mogą być wykonywane z betonu na kruszywie zwykłym i/lub lekkim. Pustaki mogą być łączone pomiędzy sobą w płaszczyznach poziomych lub pionowych, przy pomocy zaprawy lub na sucho. Po wymurowaniu pustaki należy wypełnić betonem lub zaprawą. Nie przewiduje się ich stosowania bez wypełnienia zaprawą lub betonem. Norma nie dotyczy elementów murowych objetych normą PN-EN 771-3.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych Część 16: Określenie wymiarów

W normie PN-EN 772-16 podano metodę określania wymiarów zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość),grubości oraz grubości łącznej ścianek zewnętrznych i wewnętrznych, głębokości drążeń, a także równoległości powierzchni kładzenia (wspornych) elementów murowych.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji

Zgodnie z PN-EN 1008 jako wodę zarobową do produkcji betonu można oprócz wody pitnej stosować inne rodzaje wody:
- wodę odzyskaną z procesu produkcji betonu,
- wodę ze źródeł podziemnych,
- naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych,
- wodę morską lub zasoloną.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-2 Metody badań elementów murowych Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych

W normie opisano metodę określania procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych. Przedstawiono wymagane urządzenia badawcze, sposób przygotowania próbek oraz materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, zasadę pomiaru (geometryczny lub przez ważenie) oraz sposób przedstawiania wyników badań wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-3 Metody badań elementów murowych Część 3: Określenie objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie hydrostatyczne

W normie opisano metodę określenia objętości i udziału procentowego drążeń w elementach murowych ceramicznych z zagłębieniami i wnękami. Przedstawiono sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-4 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego

W normie opisano metodę określania gęstości i gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego. Opisano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-5 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

W normie opisano metodę oznaczania zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w ceramicznych elementach murowych, polegającą na ekstrakcji wodnej z rozkruszonej próbki reprezentatywnej i określaniu zawartości jonów magnezu, sodu i potasu. Nie jest oznaczana oddzielnie zawartość nierozpuszczalnego wapnia. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.