Leksykon
16haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych

W normie podano uproszczone procedury projektowania cieplnego posadowień budynków, pozwalające na uniknięcie występowania wysadzin mrozowych. Norma dotyczy fundamentów na gruntach wysadzinowych oraz obejmuje budynki z podłogami typu płyta na gruncie i podłogami podniesionymi, a także budynki ogrzewane i nieogrzewane.

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9251 Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - Słownik

W normie zdefiniowano terminy w zakresie izolacji cieplnej wykorzystywane do opisu warunków wymiany ciepła i właściwości materiałów.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9346 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków i materiałów budowlanych - Wielkości fizyczne dotyczące przenoszenia masy - Słownik

W normie zdefiniowano wielkości fizyczne i inne terminy stosowane w zakresie przenoszenia masy, odnoszące się do układów izolacji cieplnej i podano odpowiednie symbole i jednostki miar

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9229 Izolacja cieplna - Słownik

Norma zawiera słownik (angielsko - francusko - niemiecki) terminów stosowanych w dziedzinie izolacji cieplnej obejmujący materiały, wyroby, komponenty i zastosowania.

 

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje.

W normie podano definicje wielkości fizycznych i innych terminów z dziedziny izolacji cieplnej, dotyczące wymiany ciepła przez promieniowanie

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

W normie podano metody obliczania współczynników przenoszenia ciepła i wielkości strumieni ciepła przez elementy budowlane w kontakcie cieplnym z gruntem.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

W normie podano wymagania dotyczące modelu geometrycznego 3-D i 2-D mostka cieplnego do komputerowych obliczeń strumieni ciepła i minimalnych temperatur powierzchni. Określono granice geometryczne i podpodziały modelu, cieplne warunki brzegowe i wartości cieplne oraz zależności, jakie należy stosować.