Leksykon
16haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

 Normy i przepisy budowlane

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zastąpiła Dyrektywę 2002/91/WE, która miała stymulować działania na rzecz podniesienia jakości energetycznej budynków istniejących i nowych oraz ich certyfikacji energetycznej.
Znowelizowana Dyrektywa wprowadza definicję budynku o niemal zerowym wykorzystaniu energii, metodykę określania wymagań na podstawie kryterium kosztu optymalnego, a także sankcje za niewywiązywanie się ze stosowania jej zapisów.

 Normy i przepisy budowlane

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje

Norma określa wielkości fizyczne w zakresie izolacji i ochrony cieplnej. Zdefiniowano 22 terminy oraz podano ich symbole i jednostki.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9251 Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - Słownik

W normie zdefiniowano terminy w zakresie izolacji cieplnej wykorzystywane do opisu warunków wymiany ciepła i właściwości materiałów.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9346 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków i materiałów budowlanych - Wielkości fizyczne dotyczące przenoszenia masy - Słownik

W normie zdefiniowano wielkości fizyczne i inne terminy stosowane w zakresie przenoszenia masy, odnoszące się do układów izolacji cieplnej i podano odpowiednie symbole i jednostki miar

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9229 Izolacja cieplna - Słownik

Norma zawiera słownik (angielsko - francusko - niemiecki) terminów stosowanych w dziedzinie izolacji cieplnej obejmujący materiały, wyroby, komponenty i zastosowania.

 

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje.

W normie podano definicje wielkości fizycznych i innych terminów z dziedziny izolacji cieplnej, dotyczące wymiany ciepła przez promieniowanie

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków -Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

W normie podano metody obliczania współczynników przenoszenia ciepła i wielkości strumieni ciepła przez elementy budowlane w kontakcie cieplnym z gruntem.