Leksykon
2hasła
 Normy i przepisy budowlane

Klasyfikacja oddziaływań (obciążeń) wg PN-EN 1990

Podział oddziaływań (obciążeń) na kategorie nie zawsze jest jednoznaczny. Niektóre oddziaływania można klasyfikować różnie w zależności od ich zmian w czasie np. obciążenie wywołane parciem (ciśnieniem) wody może być stałe, zmienne lub wyjątkowe. Właściwa klasyfikacja oddziaływań jest niezbędnym warunkiem oceny stanów granicznych konstrukcji.

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale V. Bezpieczeństwo konstrukcji