Leksykon
5haseł
 Materiały budowlane

Kamień naturalny

Kamień naturalny jest materiałem pozyskanym z kopalni lub kamieniołomu, przerobionym w procesie produkcji na wyrób budowlany.

 Materiały budowlane

Kamień sztuczny

Kamień sztuczny jest elementem lub wyrobem budowlanym licowym z co najmniej jedną powierzchną licową o zwartej strukturze, uformowany z jednej jednorodnej mieszanki lub dwu jednorodnych mieszanek kruszyw, spoiwa cementowego i innych materiałów, formowany metodą prasowania i/lub wibrowania, poddany lub nie dalszej obróbce, o podobnym przeznaczeniu i podobnie stosowany jak element z kamienia naturalnego.

 Materiały budowlane

Beton komórkowy

Beton komórkowy jest to porowaty materiał budowlany wytwarzany z mieszaniny spoiwa hydraulicznego, najczęściej cementu i/lub wapna, czasami również gipsu oraz wypełnienia (kruszywa) w postaci drobno zmielonego piasku kwarcowego (lub innego materiału na bazie krzemionki) lub/i popiołów lotnych, z dodatkiem środka porotwórczego i wody.

 Materiały budowlane

Ceramika budowlana

Ceramiczne wyroby budowlane są produkowane z gliny lub innych surowców ilastych z dodatkiem piasku lub bez dodatku piasku, wypalane, z zastosowaniem paliwa lub innych dodatków palnych, w wystarczająco wysokiej temperaturze, w celu uzyskania wiązania ceramicznego.

 Materiały budowlane

Silikat

Silikatami nazywa się elementy murowe wapienno-piaskowe. Silikaty produkuje się z mieszaniny wapna i naturalnych surowców krzemionkowych (piasku, mielonego lub niemielonego żwiru lub kamienia, lub ich mieszanki) zagęszczonych i związanych trwale przez działanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawach.