Leksykon
26haseł
 Materiały budowlane

Beton samozagęszczalny - definicja

Beton samozagęszczalny jest to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia całe deskowanie wypełniając wszystkie przestrzenie wokół ułożonego zbrojenia, kanałów, otworów itp., a przy tym zachowuje jednorodność.

 Materiały budowlane

Specyfikacja betonu - definicja

Specyfikacja betonu (mieszanki betonowej i betonu stwardniałego) jest to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu, ustalone przez specyfikującego (osobę lub jednostkę) i podane producentowi.

 Materiały budowlane

Frakcje drobne w betonie - definicja

Frakcje drobne w betonie jest to suma materiałów stałych w mieszance betonowej o wymiarach ziaren równych lub mniejszych od 0,125 mm

 Materiały budowlane

Domieszki do betonu - definicja

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu.

 Materiały budowlane

Beton towarowy - definicja

Beton towarowy zgodnie z PN-EN 206 jest to beton dostarczony na budowę jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

 Materiały budowlane

Rodzina betonów - definicja

Rodzina betonów jest to grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana wiarygodna zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.

 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Materiały budowlane

Normowy beton recepturowy - definicja

Normowy beton recepturowy zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 jest to beton recepturowy, którego skład jest podany w normie obowiązującej w miejscu stosowania betonu.

 Materiały budowlane

Zarób betonowy - definicja

Zarób (betonowy) jest to ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki / mieszalnika lub ilość rozładowana w ciągu jednej minuty z betoniarki / mieszalnika o pracy ciągłej.

 Materiały budowlane

Dodatki do betonu - definicja

Dodatek do betonu jest to składnik dodawany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Dodatek do betonu jest składnikiem nieorganicznym drobnoziarnistym.