Leksykon
23hasła
 Materiały budowlane

Domieszki do betonu - definicja

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu. Zgodnie z definicją z PN-EN 934-2 domieszki nie przekraczają 5 % masy cementu.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Cement niskoalkaliczny NA

Cement specjalny niskoalkaliczny NA to cement powszechnego użytku, który nie jest zaliczony do grupy cementów odpornych na siarczany SR zgodnie z PN-EN 197-1. Spełnia on dodatkowe wymagania umożliwiające projektowanie i wykonywanie konstrukcji odpornych na uszkodzenia wynikające z korozyjnego oddziaływania alkaliów aktywnych w betonie.

 Materiały budowlane

Cement murarski

Cement murarski jest to spoiwo hydrauliczne, fabrycznie wytworzone, drobno sproszkowane, którego wzrost wytrzymałości zależy głównie od obecności klinkieru portlandzkiego. Cement murarski po zmieszaniu z piaskiem i wodą (w odpowiednich proporcjach i bez innych dodatków) tworzy urabialną zaprawę murarską, obrzutkę i zaprawę tynkarską.

 Materiały budowlane

Cement odpory na siarczany HSR

Cement odpory na siarczany HSR to cement powszechnego użytku, który nie jest zaliczony do grupy cementów odpornych na siarczany SR zgodnie z PN-EN 197-1. Spełnia on dodatkowe wymagania umożliwiające projektowanie i wykonywanie konstrukcji trwałych w warunkach agresji siarczanowej.

 Materiały budowlane

Rodzina betonów - definicja

Rodzina betonów jest to grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana wiarygodna zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Materiały budowlane

Normowy beton recepturowy - definicja

Zgodnie z PN-EN 206:2013+A1:2016 normowy beton recepturowy jest to beton recepturowy, którego skład jest podany w normie obowiązującej w miejscu stosowania betonu.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Zarób betonowy - definicja

Zarób (betonowy) jest to ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki / mieszalnika lub ilość rozładowana w ciągu jednej minuty z betoniarki / mieszalnika o pracy ciągłej.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Dodatek do betonu - definicja

Dodatek do betonu jest to składnik dodawany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Dodatek do betonu jest składnikiem nieorganicznym o drobnym uziarnieniu.

Zgodnie z PN-EN 206-1 rozróżnia się dwa typy dodatków:

  • typ I - są to dodatki prawie obojętne;
  • typ II - są to dodatki o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Kruszywo

Kruszywo jest to ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywo stanowi ok 75% objętości betonu i dlatego ma zasadniczy wpływ na wytrzymałość i trwałość betonu.

Tagi:beton