Leksykon
23hasła
 Materiały budowlane

Beton towarowy - definicja

Zgodnie z PN-EN 206 beton towarowy jest to beton dostarczony na budowę przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy
osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Materiały budowlane

Beton ciężki - definicja

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton zwykły - definicja

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton lekki - definicja

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

 Materiały budowlane

Mieszanka betonowa - definicja

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Beton stwardniały - definicja

Beton stwardniały jest to beton, który znajduje się w stanie stałym i osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Beton wytworzony na budowie - definicja

Beton wytworzony na budowie jest to beton wyprodukowany przez wykonawcę, na placu budowy na jego własny użytek.

Tagi:beton
 Materiały budowlane

Prefabrykowany wyrób betonowy - definicja

Prefabrykowany wyrób betonowy (prefabrykat betonowy) jest to wyrób betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego zastosowania / wbudowania.
W normie PN-EN 206-1:2013+A1:2016 wprowadzono rozróżnienie na element prefabrykowany i wyrób prefabrykowany.

 Materiały budowlane

Beton o wysokiej wytrzymałości - definicja

Beton o wysokiej wytrzymałości jest to beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 (w przypadku betonów zwykłych i ciężkich) lub LC50/55 (w przypadku betonów lekkich).
Z normy PN-EN 206-1:2013+A1:2016 termin beton o wysokiej wytrzymałości został usunięty

Tagi:beton