Leksykon
10haseł
 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje kominów

Zadaniem kominów jest odprowadzenie spalin (komin spalinowy, dymowy), zużytego powietrza lub nawiewanie świeżego powietrza (komin wentylacyjny). Komin musi zapewnić odpowiedni poziom szczelności i należy wykonywać go z materiałów odpornych na niebezpieczne związki. 

 Budynek i jego otoczenie

Przewody kominowe - wymagania

Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.

 Budynek i jego otoczenie

Kanały wentylacyjne - definicja

Kanały wentylacyjne to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń.

 Budynek i jego otoczenie

Przewody dymowe - definicja

Przewody dymowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych.

 Budynek i jego otoczenie

Przewody spalinowe - definicja

Przewody spalinowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych.

 Budynek i jego otoczenie

Kanały dymowe - definicja

Kanały dymowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach.

 Budynek i jego otoczenie

Kanały spalinowe - definicja

Kanały spalinowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach.

 Budynek i jego otoczenie

Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

 Budynek i jego otoczenie

Kominy murowane

Komin murowany wykonuje się z cegły pełnej lub z pustaków wentylacyjnych ceramicznych i silikatowych oraz zaprawy cementowej. Komin należy murować na pełnych spoinach i starannie, ponieważ jego naprawa jest trudna i kłopotliwa.

 Budynek i jego otoczenie

Systemy kominowe - rodzaje

Głównymi elementami systemów kominowych jest wkład kominowy oraz obudowa komina. Wkłady kominowe są to fabrycznie przygotowane, odpowiednio dopasowane rury odprowadzające spaliny obudowane pustakami np. keramzytobetonowymi, ceramicznymi (obudowa komina). Często obudowy kominów wykorzystywane są do wykonywania kanałów wentylacyjnych.