Leksykon
31haseł
 Budowlane ABC

Rozgraniczanie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic tych nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz sądy w wypadkach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.

 Budowlane ABC

Kataster nieruchomości - definicja

Kataster nieruchomości to ewidencja gruntów i budynków przez którą należy rozumieć system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

 Budowlane ABC

Osnowy geodezyjne - definicja

Przez osnowy geodezyjne rozumie się usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia.

 Budowlane ABC

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osobą uprawnioną do sporządzania ekspertyz budowlanych. Rzeczoznawca budowlany może wydawać opinie, przeprowadzać pomiary, dokonywać oględzin oraz formułować wnioski i zalecenia z zakresu budownictwa, często wykorzystywane w sprawach spornych i wymagających wyjaśnień.

 Budowlane ABC

Zakres badań geotechnicznych gruntu

Zakres badań geotechnicznych gruntu został określony rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

 Budowlane ABC

Sieć uzbrojenia terenu

Sieć uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

 Budowlane ABC

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

 Budowlane ABC

Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

 Budowlane ABC

Poziom terenu - definicja

Poziom terenu to rzędna terenu przyjęta w projekcie w danym miejscu działki budowlanej.

 Budowlane ABC

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jest dokumentem określającym warunki zabudowy dla planowanej inwestycji na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję tę wydaje właściwy organ samorządowy.