Leksykon
30haseł
 Budowlane ABC

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jest dokumentem określającym warunki zabudowy dla planowanej  inwestycji na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję tę wydaje właściwy organ samorządowy.

 Budowlane ABC

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

 Budowlane ABC

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

 Budowlane ABC

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu, warunki zabudowy oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

 Budowlane ABC

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

 Budowlane ABC

Poziom terenu

Poziom terenu to rzędna terenu przyjęta w projekcie w danym miejscu działki budowlanej.

 Budowlane ABC

Właściwość organów administracji budowlanej

Ustawa prawo budowlane ustala zadania i właściwość organów w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz w zakresie nadzoru budowlanego.

 Budowlane ABC

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak również nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 Budowlane ABC

Administracja architektoniczno–budowlana

Organem pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej jest Starosta. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach zastrzeżonych dla niego w ustawie prawo budowlane. Do właściwości tych organów należą sprawy związane głównie z wydawaniem pozwoleń na budowę.

 Budowlane ABC

Organy nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego wykonują funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Organem pierwszej instancji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; jest on organem właściwym w sprawach z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów.  Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.