Leksykon
19haseł
 Budowlane ABC

Indywidualna dokumentacja techniczna

Indywidualna dokumentacja techniczna jest podstawą do wykonania i zastosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania. Taka dokumentacja wykonywana jest w szczególnych przypadkach, gdy wymagane jest jednostkowe zastosowanie nietypowego wyrobu budowlanego oraz nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego.

 Budowlane ABC

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa z mocy prawa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 Budowlane ABC

Rozpoczęcie budowy

Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie dotyczy to robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz takich, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 Budowlane ABC

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim,  podejmuje wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego, czyli zastępuje inwestora bezpośredniego.

 Budowlane ABC

Kiedy należy zgłosić budowę lub uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Prawo budowlane w art. 29 i 30  zawiera listę budów i robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz takich, które wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. W pozostałych przypadkach konieczne jest pozwolenie na budowę.

 Budowlane ABC

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Jest  potrzebna przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki lub terenu, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

 Budowlane ABC

Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który zobowiązany jest stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).  Jeżeli inwestor spełni określone wymagania powinien otrzymać decyzję w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 KPA).

 Budowlane ABC

Zawiadomienie inspektora pracy przed rozpoczęciem robót budowlanych

Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

 Budowlane ABC

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych organom administracji architektoniczno-budowlanej

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych.