Leksykon
32hasła
 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.