Leksykon
32hasła
 Wymagania dla budynków

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań/kryteriów (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

 Wymagania dla budynków

Klasyfikacja reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Od 4 kwietnia 2016 obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Równocześnie straciła moc decyzja Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000.

 Wymagania dla budynków

Uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Prawo nakłada obowiązek uzgodnienia niektórych projektów budowlanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Listę obiektów budowlanych, których ten obowiązek dotyczy, dane które powinny zostać uzgodnione i sposób dokonywania uzgodnień zapisano w rozporządzeniu  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 Wymagania dla budynków

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zadania i obowiązki

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich m.in. rzeczoznawcy do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa zasady uzyskania uprawnień i wykonywania zawodu rzeczoznawcy.

 Wymagania dla budynków

Urządzenia przeciwpożarowe - definicja

Urządzeniami przeciwpożarowymi  są urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

 Wymagania dla budynków

Obowiązki właścicieli lub zarządców budynków i terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

 Wymagania dla budynków

Warunki używania lub przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przepisy prawa zabraniają przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

 Wymagania dla budynków

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem

Właściciele, zarządcy obiektów budowlanych przeznaczonego do przebywania ludzi mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez m.in. zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz okresowe praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji całego obiektu.

 Wymagania dla budynków

Wymagania w stosunku do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych,  warunki zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wymaganą wydajność poboru wody oraz minimalne i maksymalne ciśnienie wody.

 Wymagania dla budynków

Obiekty, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawiera wykaz obiektów, w których wymagane jest zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych.  Określa rodzaje i sposób rozmieszczenia gaśnic.