Leksykon
32hasła
 Wymagania dla budynków

Klasyfikacja reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Od 4 kwietnia 2016 obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Równocześnie straciła moc decyzja Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000.

 Wymagania dla budynków

Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

 Wymagania dla budynków

Obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego

Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.

Gęstość obciążenia ogniowego to obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni i jest wyrażane w dżulach na metr kwadratowy.

 Wymagania dla budynków

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań/kryteriów (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

 Wymagania dla budynków

Pożar, ogień i spalanie

Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe osiąga się poprzez stosowanie przepisów, norm i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie działań zapobiegawczych przed pożarem. Ten sposób zabezpieczenia z dużym prawdopodobieństwem ogranicza ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzyko powstania strat materialnych.

 Wymagania dla budynków

Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne budynku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

 Wymagania dla budynków

Klasyfikacja budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe

Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności ogniowej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagane klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Wymagania uzależnione są od klas odporności pożarowej budynku i funkcji elementu.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i elementów wyposażenia stałego pomieszczeń i budynków.