Leksykon
32hasła
 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe w stosunku do palenisk i instalacji.

 Wymagania dla budynków

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania odnośnie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla garaży w zakresie odporności pożarowej, stref pożarowych, wyjść ewakuacyjnych, usytuowania garażu.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.

 Wymagania dla budynków

Pożar, ogień i spalanie

Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe osiąga się poprzez stosowanie przepisów, norm i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie działań zapobiegawczych przed pożarem. Ten sposób zabezpieczenia z dużym prawdopodobieństwem ogranicza ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzyko powstania strat materialnych.

 Wymagania dla budynków

Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

 Wymagania dla budynków

Obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego

Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.

Gęstość obciążenia ogniowego to obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni i jest wyrażane w dżulach na metr kwadratowy.

 Wymagania dla budynków

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów, na ogień zewnętrzny – zgodnie z europejską klasyfikacją wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień.