Leksykon
32hasła
 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe - wymagania ogólne

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności pożarowej budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

 Wymagania dla budynków

Pasy międzykondygnacyjne - wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla pasów międzykondygnacyjnych będących istotnym elementem wpływającym na odporność pożarową budynku poprzez jego podział na strefy pożarowe.

 Wymagania dla budynków

Strefy pożarowe i ich dopuszczalne powierzchnie

Strefę pożarową stanowi budynek albo część budynku oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych o określonej odporności ogniowej) bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

 Wymagania dla budynków

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla elementów oddzielania przeciwpożarowego w zakresie ich konstrukcji, materiałów z których mogą być wykonywane i ich odporności ogniowej.

 Wymagania dla budynków

Drogi ewakuacyjne - wymagania

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe w stosunku do palenisk i instalacji.

 Wymagania dla budynków

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania odnośnie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla garaży w zakresie odporności pożarowej, stref pożarowych, wyjść ewakuacyjnych, usytuowania garażu.

 Wymagania dla budynków

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów, na ogień zewnętrzny – zgodnie z europejską klasyfikacją wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień.