Leksykon

Strefy pożarowe i ich dopuszczalne powierzchnie

Strefę pożarową stanowi budynek albo część budynku oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych o określonej odporności ogniowej) bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Strefy pożarowe – warunki techniczne

 

Definicja strefy pożarowej i jej dopuszczalne powierzchnie została zapisana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki.

Częścią budynku, stanowiącą strefę pożarową, jest także jego kondygnacja, jeżeli wyjście na klatki schodowe i do szybów dźwigowych w tym budynku:

 • zamykane jest drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
 • wyposażone jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 • zamykane jest drzwiami dymoszczelnymi - w przypadku budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), w których:
  1. klatki schodowe stanowią drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref pożarowych ZL IV,
  2. nie ma przedsionków oddzielających tę strefę pożarową od poziomej drogi komunikacji ogólnej,
  3. każde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30,
  4. klatki schodowe są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

 

Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli.

 

 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL

Tabela Nr 1 Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL

Kategoria zagrożenia ludzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej
(bez ograniczenia wysokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

Niskim
(N)

Średniowysokim
(SW)

wysokim i wysokościowym
(W) i (WW)

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V

10000

8000

5000

2500

ZL II

8000

5000

3500

2000

 

 1. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL, obejmującej podziemną część budynku, nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej tej samej kategorii zagrożenia ludzi, określonej w tabeli 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.
 2. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, o której mowa w pkt. 1 nie dotyczy przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.
 3. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w tabeli 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
  1. stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych - o 100%,
  2. samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 100%.
  3. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt a i b dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.
 4. Ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.

 

 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM

Tabela Nr 2 Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM

Rodzaj stref pożarowych

Gęstość obciążenia ogniowego Q [MJ/m2]

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

Niskim i Średniowysokim
N) i (SW)

Wysokim i Wysokościowym
(W) i (WW)

Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem

Q > 4000

2000 < Q ≤ 4000

1000 < Q ≤ 2000

500 < Q ≤ 1000
Q ≤ 500

1000

2000

4000

6000
8000

*

*

1000

2000
3000

*

*

*

500
1000

Strefy pożarowe pozostałe

Q > 4000

2000 < Q ≤ 4000

1000 < Q ≤ 2000

500 < Q ≤ 1000
Q ≤ 500

2000

4000

8.000

15000
20000

1000

2000

4000

8000
10000

*

*

1000

2500
5000

* Nie dopuszcza się takich przypadków

 

 1. Strefy pożarowe w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli Nr 2.
 2. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych pod warunkiem ich ochrony:
  1. stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi - o 100%,
  2. samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi - o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt. a i b dopuszcza się powiększenie stref pożarowych o 150%.

 1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.
 2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

 

 

 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN

Tabela Nr 3 Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN

Liczba kondygnacji budynku

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

przy hodowli ściółkowej

przy hodowli bezściółkowej

Jedna

5000

Nie ogranicza się

Dwie

2500

5000

Powyżej dwóch

1000

2500

W przypadku stosowania w budynku ścian silnie rozprzestrzeniających ogień, strefę pożarową należy zmniejszyć do 25% wartości podanej w pkt. 1, a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezściółkowej, strefę ogranicza się do 5000 m2.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - § 226 - 231


 

Normy i przepisy budowlane