Leksykon

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja techniczna jest to dokument określający wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przez wyrób, proces lub usługę.

Zakres specyfikacji technicznej

W zależności od rodzaju specyfikacji technicznej i obszaru, który obejmuje, powinna ona zawierać:

 • opis przedmiotu dokumentu;
 • terminologię;
 • wykaz wymagań, właściwości;
 • wymagania właściwości w postaci poziomów, zakresów, klas czy też w formie opisowej;
 • procedury określania lub badania właściwości;
 • zakres prac, dokumentacji;
 • sposób, technologię wykonania, transportu, przechowywania;
 • potrzebne materiały, surowce;
 • potrzebne maszyny i urządzenia;
 • kryteria oceny;
 • formę przedstawienia wyników, sprawozdania, raportu;
 • zestawienie obowiązujących przepisów i norm;
 • inne.

 

W budownictwie rozróżnia się następujące rodzaje specyfikacji technicznych:

 • zharmonizowane specyfikacje techniczne (normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny);
 • krajowe specyfikacje techniczne (Polskie Normy, krajowe oceny techniczne);
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 


 

Normy i przepisy budowlane