Leksykon

Składowiska materiałów i wyrobów na terenie budowy – wymagania bhp

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Powinny one spełniać wymagania bhp określone Rozporządzeniem Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi składającymi się z desek krawężnikowych o wysokości 0,15 m
i poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1 m i w odległości
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

 

Składowanie materiałów budowlanych – przepisy bhp

W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.

 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

 

Przy składowaniu materiałów, odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

  • 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
  • 5 m - od stałego stanowiska pracy.

 

Przepisy bhp zabraniają:

  • Opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego.
  • Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczania ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

 


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - § 23 - 29


 

Normy i przepisy budowlane