Leksykon

Ściany działowe – zapewnienie nośności i stateczności

Ściany działowe, oprócz innych wymagań, muszą zapewniać przede wszystkim nośność i stateczność. W zależności od rodzaju obiektu i innych czynników projektant powinien rozstrzygnąć jakie obciążenia mogą oddziaływać na ściany działowe.

Zapewnienie nośności i stateczności ścian działowych

 

Nośność i stateczność zapewnia się ścianom działowym poprzez:

  • stworzenie warunków podparcia umożliwiających ścianom o zadanej długości i wysokości przejęcie obciążeń użytkowych i przekazanie ich na elementy konstrukcji obiektu;
  • przyjęcie grubości ścian zapewniających nadanie im odpowiedniej sztywności;
  • zastosowanie ścian o wytrzymałości i grubości dostosowanej do obciążeń użytkowych działających na ścianę o przyjętych wymiarach i warunkach podparcia.

 

W zależności od rodzaju obiektu i innych czynników projektant powinien rozstrzygnąć jakie obciążenia mogą oddziaływać na ściany działowe.

 

Zapewnienie stateczności ścian działowych

 

Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-1 poziome obciążenia użytkowe dla ścian działowych przyjmuje się jako obciążenie liniowe działające na wysokości do 1,20 m nad poziomem posadzki. W wypadku ścian działowych, występujących przeważnie w pomieszczeniach kategorii A (np. pomieszczenia w budynkach mieszkalnych), kategorii B (powierzchnie biurowe) oraz C1 (powierzchnie ze stołami), wartości charakterystyczne tych obciążeń projektant może przyjmować z przedziału:

 

          0,2 ÷ 1,0 kN/m, przy czym zaleca się przyjmowanie wartości 0,5 kN/m

 

Inne rodzaje obciążeń i oddziaływań na ściany działowe jakie mogą być uwzględnione to obciążenie równomiernie rozłożone (np. od parcia wiatru), obciążenia przedmiotami, uderzenie ciałem miękkim-ciężkim.

 

 

Odkształcenia ścian działowych w wyniku zmian wilgotności

 

Wymiary pomieszczeń w budynku narzucają długości ścian działowych. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie materiały budowlane na skutek najróżniejszych zjawisk fizycznych i chemicznych zmieniają swoją objętość – kurczą się i pęcznieją. W przypadku ścian działowych o konstrukcji murowej główną przyczyną zmian objętościowych są zmiany wilgotnościowe powodujące skurcz. Nieuwzględnienie tych zmian prowadzi do powstawania rys i pęknięć. Dlatego przy projektowaniu należy brać pod uwagę odkształcenia ścian zachodzące w wyniku zmian wilgotności. Obliczenia w tym zakresie można pominąć, jeżeli długości ścian nie przekraczają wartości maksymalnych określonych w EC6-2. W przypadku ścian dłuższych można zaprojektować dylatacje dzielące ścianę na odcinki spełniające wymaganie co do maksymalnej długości.

 

 

Zapewnienie sztywności ścian działowych

 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia sztywności ściany, jest jej oparcie na wszystkich czterech krawędziach. Jednak w większości typowych przypadków nie jest to konieczne, a w niektórych przypadkach nie jest to możliwe.

Położenie ściany może uniemożliwiać połączenie jej krawędzi pionowych z konstrukcją lub innymi ścianami działowymi.

Przyjęcie grubości ściany działowej pozwalającej spełnić minimalne wymagania co do jej sztywności, nie zawsze zapewnia spełnienie wszystkich innych wymagań. 

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy)

 


Normy i przepisy budowlane