Leksykon

Ściany działowe - wymagania

Ściany działowe pomimo że nie są elementami konstrukcyjnymi budynku, muszą spełniać wszystkie podstawowe wymagania stawiane obiektom budowlanym oraz ich poszczególnym częściom.

Nośność i stateczność ścian działowych

 

Nośność i stateczność zapewnia się ścianom działowym poprzez:
 

 • stworzenie warunków podparcia umożliwiających ścianom o zadanej długości i wysokości przejęcie obciążeń użytkowych i przekazanie ich na elementy konstrukcji obiektu;
   
 • przyjęcie grubości ścian zapewniających nadanie im odpowiedniej sztywności;
   
 • zastosowanie ścian o wytrzymałości i grubości dostosowanej do obciążeń użytkowych działających na ścianę o przyjętych wymiarach i warunkach podparcia.

 

 

Bezpieczeństwo pożarowe ścian działowych

 

Zgodnie z EC6-1-2 ściany działowe jako ściany oddzielające, wydzielają obszary użytkowe i mają podczas pożaru zapobiec, w ciągu określonego czasu, rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy tymi obszarami oraz są poddane oddziaływaniu ognia tylko z jednej strony. W ten sposób zapewnia się możliwość ewakuacji lub uratowania ludzi/użytkowników oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

 

 

Higiena zdrowie i środowisko

 

Ściany działowe wydzielające pomieszczenia o dużej wilgotności powietrza takie jak łazienki, pralnie, kuchnie, itp. powinny być wykonywane z materiałów odpornych lub uodpornionych na zagrzybienie lub inne formy biodegradacji. Z uwagi na dążenie do maksymalnego skracania czasu budowy oraz wykonywanie ścian działowych w zamkniętych pomieszczeniach korzystne jest stosowanie technologii wykonywania, nie wymagających dużych ilości wody oraz odpowiednio długiego czasu do jej usunięcia.

 

 

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

 

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie stwarzały niemożliwego do zaakceptowania ryzyka/ niebezpieczeństwa wypadków w trakcie użytkowania. W przypadku ścian działowych uwzględnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem konstrukcji i pożarowym w wystarczającym stopniu eliminuje to ryzyko/ niebezpieczeństwo.
 

Na bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów ma wpływ takie rozplanowanie ścian działowych, aby były zachowane wynikające z przepisów minimalne wymiary pomieszczeń i dróg komunikacyjnych w budynkach.

 

 

Ochrona przed hałasem ścian działowych

 

Ściany działowe powinny zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed hałasem bytowym, którego źródło jest w sąsiednich pomieszczeniach. Wymagania dla ścian działowych w różnych rodzajach budynków zostały określone w normie PN-B-02151-3:2015.

 

 

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna ścian działowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki,współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych powinien wynosić:
 

 • Uc ≤ 1,0 W/m2K przy Δti ≥ 8°C;
 • Uc ≤ 0,3 W/m2K dla ścian oddzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.
   

W rozporządzeniu nie określono wymagań izolacyjności cieplej dla drzwi lub okien znajdujących się w takich przegrodach.
 

Powyższe wymagania, mogą dotyczyć szczególnych przypadków np. ścian na poddaszach lub w pomieszczeniach o specjalnie utrzymywanej niskiej lub wysokiej temperaturze.
 

Na ogół ściany działowe znajdują się w obrębie jednego lokalu - mieszkania, biura czy też innego rodzaju przestrzeni w budynku w której wszystkie pomieszczenia są ogrzewane. Z reguły w pomieszczeniach tych różnica temperatur Δti< 8°C przy której można wykonywać ściany o dowolnym współczynniku przenikania ciepła.

 

 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

 

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględnione nie tylko w stosunku do całego budynku, ale również wszystkich jego części i elementów. Jednocześnie ta ocena powinna dotyczyć nie tylko fazy budowy, ale całego cyklu życia obiektu. Do oceny powinny być wykorzystywane, jeżeli takowe są, deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych.
 

Jednak do tej pory w przepisach budowlanych nie zostały jednoznacznie określone zasady spełnienia tego wymagania. Dlatego do czasu określenia tych zasad, obowiązek ich spełnienia może być wyłącznie określony w umowie na wykonanie prac projektowych i /lub wykonawczych czy też wytycznych użytkowania budynku.

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy)