Leksykon

Ściany działowe - bezpieczeństwo pożarowe

Ściany działowe jako ściany oddzielające, wydzielają obszary użytkowe i mają podczas pożaru zapobiec, w ciągu określonego czasu, rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy tymi obszarami oraz są poddane oddziaływaniu ognia tylko z jednej strony. W ten sposób zapewnia się możliwość ewakuacji lub uratowania ludzi/ użytkowników oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Większość ścian o konstrukcji murowej, nawet o małych grubościach, spełnia wymagane dla ścian działowych klasy odporności ogniowej. Przy wyborze materiałów i wyrobów należy kierować się deklaracjami producentów. Należy również pamiętać o stosowaniu w ścianach drzwi o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż wymagana dla ściany oraz wypełnianiu dylatacji materiałami zapewniającymi bezpieczeństwo pożarowe.
 

Kryteria odporności ogniowej ścian działowych

 

W rozporządzeniu „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  dla ścian działowych rozróżnia się następujące kryteria odporności ogniowej:

 

E – szczelność ogniowa

kryterium to uznaje się za spełnione, jeżeli przez ścianę nie mogą przedostać się płomienie, gorące gazy i dym;

 

I – izolacyjność ogniowa

powierzchnia ściany od strony nieobjętej pożarem, nie może osiągnąć temperatury, która mogłaby spowodować zapalenie się materiałów, oparzenia ludzi lub nadmierny wzrostu temperatury w chronionym pomieszczeniu;

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi nie są wymagane następujące kryteria odporności ogniowej, które są zdefiniowane w normie PN-EN 13501-2:

 

M – odporność na uderzenia mechaniczne;

 

W – promieniowanie.

 

W zależności od wysokości budynku oraz kategorii zagrożenia ludzi (ZL) określana jest klasa odporności pożarowej budynku, a w zależności od niej minimalna klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ściany działowe, jako ściany wyłącznie oddzielające, powinny mieć, w zależności od klasy pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej nie mniejszą od podanej w tablicy1.
 

Minimalne klasy odporności ogniowej ścian działowych

 

Tablica 1. Minimalne klasy odporności ogniowej ścian działowych

 Budynek:

Klasa odporności
pożarowej budynku

Minimalna klasa
odporności ogniowej
ścian działowych

biurowy
(kategoria ZL III)
mieszkalny
(kategoria ZL IV)
wysokościowy (-) A EI 60
wysoki
i średniowysoki
wysokościowy
i wysoki
B EI 30
niski średniowysoki C EI 15
(-) niski D (-)
(-) (-) E (-)

ZL III, ZL IV – kategorie zagrożenia ludzi

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy).

 


Normy i przepisy budowlane