Leksykon

Ściany działowe

Ściany działowe są wewnętrznymi ścianami wypełniającymi. Ich podstawową funkcją jest podział powierzchni przeznaczonej najczęściej dla jednego użytkownika (mieszkania, biura) na mniejsze pomieszczenia.

Ściany działowe są to z reguły ściany o małej grubości (≤ 125 mm), które można zdemontować w dowolnym okresie życia obiektu i wykonać nowy podział powierzchni innymi ścianami działowymi na ogół bez ingerencji w konstrukcję budynku.

 

Definicja ściany działowej

W normie PN-EN 1991-1-1 przyjęto definicję ściany działowej w postaci:
„ściana nie przenosząca obciążeń” 
i w tej samej normie podane są obciążenia użytkowe dla ścian działowych.
Brak jednoznaczności wynika z braku sprecyzowania o jakich obciążeniach jest mowa w definicji. Należy przyjąć, że dotyczy to wszystkich obciążeń działających na konstrukcję lub przekazywanych z elementów konstrukcji (np. ścian konstrukcyjnych, stropów, belek).

 

Charakterystyka ścian działowych

 

Ściany działowe są jednym z rodzajów wewnętrznych ścian wypełniających:

 • są ścianami niekonstrukcyjnymi dla których podporami są elementy konstrukcyjne (stropy lub belki oraz ściany lub słupy);
   
 • tworzą podział wewnętrzny wydzielając odrębne pomieszczenia i przestrzenie;
   
 • ich podstawowym obciążeniem są obciążenia poziome użytkowe oraz ciężar własny przekazywane na elementy konstrukcyjne- stanowią obciążenie konstrukcji;
   
 • muszą mieć zapewnione odpowiednie podparcie i zamocowanie pozwalające na przeniesienie wszystkich obciążeń i oddziaływań na konstrukcję budynku;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami o odpowiedniej nośności w sposób zapewniający ich stateczność, sztywność i nośność;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami w sposób ograniczający przekazywanie obciążeń z elementów konstrukcji na ściany działowe;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją i innymi elementami budynku w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań (np. bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przed hałasem);
   
 • można je zdemontować w dowolnym okresie użytkowania obiektu i zastąpić innym równoważnym rozwiązaniem na ogół bez potrzeby adaptacji konstrukcji budynku.

 

 

Czym różni się ściana działowa od innych ścian wypełniających?

 

Szczególnymi cechami ścian działowych w stosunku do innych ścian wypełniających są:

 • na ogół ich grubość nie przekracza 125 mm;
   
 • występują przeważnie w pomieszczeniach kategorii A (np. pomieszczenia
  w budynkach mieszkalnych), kategorii B (powierzchnie biurowe) oraz C1 (powierzchnie ze stołami);
   
 • najczęściej mają niewielki ciężar własny nie przekraczający 3,0 kN/m co pozwala
  w projektowaniu konstrukcji przyjmować obciążenia równomiernie rozłożone na powierzchni stropów jako obciążenia zastępcze od ciężaru ścian działowych.

 

Ściany działowe muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane w CPR nr 305/2011.

 


Normy i przepisy budowlane