Leksykon

Schody i pochylnie - warunki techniczne

W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku – również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych.

 

Wymiary schodów stałych - szerokość biegu i spocznika, wysokość stopni

 

Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym  przeznaczeniu  określa  tabela Nr 1:

Tabela Nr 1 Graniczne wymiary schodów stałych
Przeznaczenie budynków Minimalna szerokość  użytkowa (m) Maksymalna wysokość (m)
 biegu  spocznika stopni
Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe 0,8 0,8 0,19
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej*), z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne*), magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób 1,2 1,5 0,175
Przedszkola i żłobki
 
1,2 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej*)
 
1,4 1,5 0,15
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób 0,9 0,9 0,19
We wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych 0,8 0,8 0,2

*) W przypadku tych budynków szerokość użytkową biegu schodowego i spocznika należy przyjmować z uwzględnieniem wymagań określonych poniżej.


 

W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to w tabeli Nr 1.

 

Szerokość schodów zewnętrznych

Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej.

 

Szerokość schodów stałych

Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

 

Liczba stopni w jednym biegu schodów

Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż:

  • 14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej,
  • 17 stopni - w innych budynkach.

 

Wymaganie ograniczenia maksymalnej liczby stopni (17 szt.), nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, mieszkań dwupoziomowych oraz dojść do urządzeń technicznych.

 

Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.

 

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych (s) oraz ich wysokość (h) powinny być tak dobrane, aby spełniały warunek: 2h + s = 0,6 do 0,65 m  

 

Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m.

 

Szerokość stopni schodów wachlarzowych

Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

 

W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych, jako przeznaczonych do ruchu pacjentów, jest zabronione.

 

W budynkach opieki zdrowotnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami.

 

Maksymalne nachylenie pochylni

 

Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w tabeli Nr 2:

Tabela Nr 2 Maksymalne nachylenie pochylni (%)

Przeznaczenie pochylni

Usytuowanie pochylni

na zewnątrz 
bez przekrycia

wewnątrz budynku lub
pod dachem

Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:

a) do 0,15 m

15

15

b) do 0,5 m

8

10

c) ponad 0,5 m*)

6

8

Dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:

a) jedno- i dwupoziomowych

15

20

b) wielopoziomowych

15

15

Dla samochodów w garażach indywidualnych

25

25

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.

 

 

Wymiary pochylnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym dla balustrad ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

 

Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

 

Spocznik przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinien mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

 

Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 66 - 71


Normy i przepisy budowlane