Leksykon

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zadania i obowiązki

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich m.in. rzeczoznawcy do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa zasady uzyskania uprawnień i wykonywania zawodu rzeczoznawcy ppoż.

Kto może być rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

 

Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada:

 1. kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier oraz
 2. przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.
   

Egzamin potwierdzający przygotowanie zawodowe obejmuje znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań.
 

Egzamin składa się z części:

 1. pisemnej obejmującej znajomość przepisów prawa i wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 2. ustnej polegającej na rozwiązaniu problemów z zakresu działania rzeczoznawcy na przykładzie opisanych przypadków.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy może być zwolniona z części pisemnej egzaminu, jeżeli posiada co najmniej 10-letnią praktykę:

 1. w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej lub w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem tych czynności albo
 2. w prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytutach badawczych lub uczelniach, albo
 3. w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy.

 

 

Osobie, która spełnia wymagania Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznaje, w drodze powołania, prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy.

 

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi i aktualizuje wykaz rzeczoznawców, który zawiera:

 1. imię lub imiona i nazwisko;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imię ojca;
 4. datę i miejsce urodzenia;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. numer uprawnień;
 7. datę wydania aktu powołania;
 8. tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy;
 9. informacje o udzieleniu upomnienia na piśmie;
 10. informację o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy;
 11. informacje o przyczynach zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy;
 12. informację o cofnięciu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy i przyczynach tego cofnięcia;
 13. adres zamieszkania;
 14. wskazanie województwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub państwo zamieszkania;
 15. adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
 16. datę przeprowadzenia egzaminu i datę sprawdzianu.
   

Informacje o udzieleniu upomnienia na piśmie usuwa się z wykazu rzeczoznawców po upływie dwóch lat od dnia jego udzielenia.
 

W Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej udostępnia się informacje, o których mowa powyżej w pkt 1, 2, 6, 7, 10 i 14, a w przypadku wyrażenia zgody przez rzeczoznawcę – również adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

Uprawnienia rzeczoznawcy ppoż.

 

Rzeczoznawca jest uprawniony do:

 1. uzgadniania projektów budowlanych obiektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 2. uzgadniania projektów innych niż określone w pkt. 1;
 3. sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 4. wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

 

Obowiązki rzeczoznawcy ppoż.

 

Rzeczoznawca jest obowiązany do:

 1. prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych projektów budowlanych obiektów budowlanych oraz kopii zawiadomień o uzgodnieniu tych projektów, wraz z dowodami ich wysłania;
 2. udostępniania dokumentów, o których mowa w pkt 1, na żądanie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej lub osobom przez nich upoważnionym;
 3. zawiadamiania o zmianie swojego miejsca zamieszkania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej właściwych ze względu na nowe i poprzednie miejsce zamieszkania w terminie 30 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;
 4. samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
   

 

Rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanych przez siebie projektów obiektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych.

 


Ewidencja uzgodnionych przez rzeczoznawcę projektów budowlanych

 

Ewidencja uzgodnionych projektów zawiera:

 1. imię lub imiona, nazwisko albo nazwę autora dokumentacji projektowej;
 2. rodzaj i nazwę projektu;
 3. nazwę i adres inwestycji lub obiektu budowlanego;
 4. datę uzgodnienia;
 5. datę wysłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. uwagi.
   

W ewidencji uzgodnionych projektów nie zamieszcza się informacji o projekcie, któremu na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”.
 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Rzeczoznawca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z:

 1. uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych;
 2. wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
   

 

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
 

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców jest sprawowany w zakresie:

 1. uzgadniania przez nich projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych;
 2. wykonywania przez nich ekspertyz technicznych lub opinii, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 3. wywiązywania się przez nich z obowiązków zawiadamiania o uzgodnieniu projektu, prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji oraz zawiadomieniu o zmianie miejsca zamieszkania.
   

Nadzór komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej nad działalnością rzeczoznawców jest sprawowany w stosunku do obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa – w zakresie, o którym mowa powyżej w pkt 1 i 2, oraz do rzeczoznawców zamieszkałych na terenie województwa – w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków, o których mowa w pkt 3.

 

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców, którzy zajmują stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, są zatrudnieni w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub zamieszkują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 

W ramach sprawowania nadzoru Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej mogą żądać od:

 1. rzeczoznawcy wyjaśnień i dokumentów w zakresie objętym nadzorem;
 2. autora projektu budowlanego, którego uzgodnienie jest przedmiotem postępowania, od organów administracji architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru budowlanego, udostępnienia potwierdzonej kopii tego projektu.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy w ramach postępowania wyjaśniającego komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą wykonywane przez rzeczoznawcę czynności, lub dla jego miejsca zamieszkania może:

 1. udzielić rzeczoznawcy upomnienia na piśmie, o czym niezwłocznie informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 2. zawiadomić Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o stwierdzeniu nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy i przekazać mu zebrany materiał dowodowy wraz z protokołem, gdy z okoliczności sprawy wynika potrzeba skierowania rzeczoznawcy na powtórny egzamin lub cofnięcia mu prawa do wykonywania zawodu.
   


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może:

 1. udzielić rzeczoznawcy upomnienia na piśmie;
 2. skierować rzeczoznawcę na egzamin w celu powtórnej oceny przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu rzeczoznawcy;
 3. cofnąć rzeczoznawcy prawo do wykonywania zawodu.
   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej cofa prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy:

 1. w przypadku gdy rzeczoznawca wykonuje zawód rzeczoznawcy, mimo zawieszenia prawa do wykonywania tego zawodu;
 2. po upływie 2 lat od dnia zawieszenia mu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, jeżeli w tym czasie nie ustały przyczyny tego zawieszenia;
 3. na wniosek rzeczoznawcy.
   


Osoba, której w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w jej działalności lub wykonywania zawodu rzeczoznawcy mimo zawieszenia prawa do jego wykonywania cofnięto prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, nie może przystąpić do egzaminu przed upływem 3 lat od dnia cofnięcia jej prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy.
 

 


ustawa o ochronie przeciwpożarowej – art. 11b – 11t


 

Normy i przepisy budowlane