Leksykon

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę.

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych z zastrzeżeniami podanymi w rozporządzeniu.

 

W rozporządzeniu podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące:

  • zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej;
  • budynków i ich wyposażenia technicznego;
  • bezpieczeństwa pożarowego;
  • bezpieczeństwa użytkowania;
  • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

 

W rozporządzeniu podano ogólne zasady i wymagania dotyczące:

  • bezpieczeństwa konstrukcji;
  • higieny i zdrowia;
  • ochrony przed hałasem i drganiami.

z odniesieniem do szczegółowych uregulowań zawartych w odrębnych przepisach i normach.

 

W załączniku podano wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu.


ustawa  prawo budowlane - art. 5 i 6,


 

Normy i przepisy budowlane