Leksykon

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie opracowane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie prawo budowlane, określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który może stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W rozporządzeniu określono informacje, które powinny być zamieszczone na stronie tytułowej projektu budowlanego oraz w metrykach na rysunkach wchodzących w jego skład. Uregulowano zawartość i sposób wykonania projektu zagospodarowania działki (terenu) oraz projektu architektoniczno-budowlanego w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Projekty te powinny się składać z opisu technicznego oraz części rysunkowej. Podano, jakie informacje powinien zawierać opis techniczny oraz co powinna przedstawiać część rysunkowa i w jakiej skali powinna być wykonana. 

 

Rozporządzenie nie ogranicza formy i zawartości opracowań projektowych wykonywanych przed opracowaniem projektu budowlanego (jak też równolegle z nim, czy też po jego wykonaniu), ale nie będących jego częścią (np. projekt technologiczny, projekt wykonawczy itp.).

 

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę projekt budowlany należy opracować w 4 egzemplarzach, w języku polskim, stosując graficzne i literowe  zasady wymiarowania oraz oznaczenia określone w Polskich Normach  lub inne objaśnione w legendzie.

 

Zgodnie z § 4.3 rozporządzenia, projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. „projekt gotowy”) może być wykorzystany przez projektanta obiektu jako projekt architektoniczno – budowlany będący częścią projektu budowlanego. Wymaga on wówczas dostosowania do warunków miejscowych.

 

Załącznik do "Rozporządzenia...." zawiera wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu, dotyczących rysunku budowlanego oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Aby sprawdzić co powinien zawierać opis techniczny projektu oraz część rysunkowa projektu przejdź do szczegółowego zakresu i formy projektu architektoniczno-budowlanego.

 


Normy i przepisy budowlane