Leksykon

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie opracowane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie prawo budowlane, określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który może stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązuje od 19 września 2020r. Poprzednie rozporządzenie pod tym samym tytułem straciło moc z tym samym dniem. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy prawo budowlane i nowego zdefiniowania projektu budowlanego, który to po nowelizacji składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

 

W rozporządzeniu określono informacje, które powinny być zamieszczone na karcie tytułowej projektu budowlanego oraz w metrykach na rysunkach wchodzących w jego skład. Uregulowano zawartość i sposób wykonania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Projekty te powinny się składać z strony tytułowej, spisu treści, części opisowej oraz części rysunkowej. Podano, jakie informacje powinna zawierać część opisowa oraz co powinna przedstawiać część rysunkowa i w jakiej skali powinna być wykonana.

 

Rozporządzenie nie ogranicza formy i zawartości opracowań projektowych wykonywanych przed opracowaniem projektu budowlanego (jak też równolegle z nim, czy też po jego wykonaniu), ale nie będących jego częścią (np. projekt technologiczny, projekt wykonawczy itp.).

 

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę wymagane są trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego sporządzone w języku polskim, z zastosowaniem graficznych i literowych zasad wymiarowania oraz oznaczeń określonych w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie.

 

Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu, dotyczących rysunku budowlanego oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Aby sprawdzić co powinien zawierać opis techniczny projektu oraz część rysunkowa przejdź do:

- szczegółowy zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu

- szczegółowy zakres projektu architektoniczno-budowlanego

- szczegółowy zakres projektu technicznego

 

 


Normy i przepisy budowlane