Leksykon

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Zakres dokumentacji projektowej powinien ustalić zamawiający. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, powinna się ona składać z:

  • projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
  • projektów wykonawczych,
  • przedmiaru robót.

 

W przypadku, gdy do wykonania robot budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja składa się z:

  • planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających zdefiniowanie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
  • przedmiaru robót,
  • projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

 

W rozporządzeniu opisano zakres, zawartość i formę:

  • projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany,
  • zestawienia przedmiaru robót podstawowych, w kolejności technologicznej ich wykonania,

a także:

  • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dniem 1 stycznia 2022 r. uznane zostało za uchylone wobec ogłoszenia z tym dniem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii o identycznym tytule.

 

Nowe rozporządzenie w zasadniczych kwestiach niewiele się różni od poprzedniego, pozwala na sporządzenie całego opracowania w formie papierowej lub elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.

 

Rozporządzenie zawiera definicję robót podstawowych prze, które należy rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.

Definicja robót podstawowych nie uległa zmianie.

 

W nowym rozporządzeniu zapisano definicję prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.

 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza.

 

Roboty tymczasowe to prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

 


 

Normy i przepisy budowlane