Leksykon

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Zakres dokumentacji projektowej powinien ustalić zamawiający. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, powinna się ona składać z:

 • projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
 • projektów wykonawczych,
 • przedmiaru robót,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

 

W przypadku, gdy do wykonania robot budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja składa się z:

 • planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających zdefiniowanie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
 • przedmiaru robót,
 • projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

 

W rozporządzeniu opisano zakres, zawartość i formę:

 • projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany,
 • zestawienia przedmiaru robót podstawowych, w kolejności technologicznej ich wykonania,

a także:

 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • programu funkcjonalno-użytkowego.

 


 

Normy i przepisy budowlane