Leksykon

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o wyrobach budowlanych, weszło w życie z dniem 1.01.2017 i określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym, czyli wyrobów nie podlegających rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR).

W rozporządzeniu podano:

  • sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
  • krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
  • grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zał. nr. 1);
  • wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych (zał. nr. 2);
  • sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych odbiorcom wyrobów budowlanych;
  • sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi.

 


 

Normy i przepisy budowlane