Leksykon

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registation, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA - ang. European Chemicals Agency) reguluje stosowanie i wprowadzanie na rynek UE chemikaliów w każdej postaci, również jako składników wyrobów budowlanych, czy też powstających w wyniku stosowania wyrobów budowlanych na każdym etapie życia wyrobu.

Rozporządzenie ma na celu chronić zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, a jednocześnie stwarzać możliwość swobodnego i bezpiecznego przepływu związków chemicznych na rynku UE.

 

W załączniku XIV do rozporządzenia REACH zawarty jest wykaz substancji, których nie wolno wprowadzać do obrotu, ani stosować bez uzyskania stosownego zezwolenia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem CPR wraz z deklaracją właściwości użytkowych producent, jeżeli to wynika z odpowiednich zapisów rozporządzenia REACH, powinien udzielać informacji o bezpieczeństwie chemicznym w postaci karty charakterystyki lub/i informacji o substancjach zawartych w wyrobach i ich wpływie na środowisko.


rozporządzenie REACH - art. 31 i 33


 

Normy i przepisy budowlane