Leksykon

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Rozpoczęcie budowy zgodnie z prawem budowlanym

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.

 

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 

Podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy.

Pracami przygotowawczymi są:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 • wykonanie niwelacji terenu;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

 

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych:

 • dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
   
 • dla których wymagane jest dokonanie zgłoszenia budowy, dotyczy to:
  • sieci:
 1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. wodociągowych,
 3. kanalizacyjnych,
 4. cieplnych,
 5. gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

 

 • lub dokonanie zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

 

 

Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:

 • informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
 1. kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy,
 2. inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony

– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

 

Obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:

1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego (nie dotyczy projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu), w przypadku:

a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,

b) budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci:
 1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. wodociągowych,
 3. kanalizacyjnych,
 4. cieplnych,
 5. gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;

c) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

d) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

 

2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:

a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
 

b) budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci:
 1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. wodociągowych,
 3. kanalizacyjnych,
 4. cieplnych,
 5. gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

c) instalowania

 • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
 • mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
   

d) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

 

e) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę (obowiązuje od 4.02.2021r.)
 

f) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
 

g) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 

3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:

a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
 

b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
 

c) robót budowlanych objętych decyzją w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona –decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego,
 

d) obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 

4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

 

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych w formie elektronicznej

Z dniem 1 lipca 2021r. weszły w życie przepisy pozwalające na złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zarówno w formie papierowej (jak dotychczas) oraz w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

 

 

Rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego do 70 m2

 

Od 3 stycznia 2022 r. inwestor składając zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek ten został zaprojektowany, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora, może przystąpić do budowy po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Na takiej budowie nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy, a obowiązki w zakresie umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeżeli jest takie wymaganie) należą do inwestora.

 


ustawa prawo budowlane - art. 28, 41, 42


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane