Leksykon

Rodzaje spoin w murze

Spoiny w murze to przestrzenie pomiędzy powierzchniami elementów murowych wypełnione zaprawą na całej powierzchni styku elementów, na częściach tych powierzchni lub niewypełnione zaprawą. W zależności od położenia spoin w murze, rodzaju zastosowanej zaprawy oraz stopnia wypełnienia spoiny zaprawą, w PN-EN 1996-1-1 wyróżnia się typy spoin, które wpływają na właściwości muru.

Rodzaje spoin w zależności od ich położenia w murze

 

Spoina wsporna - definicja

Spoina wsporna to przestrzeń pomiędzy powierzchniami wspornymi elementów murowych wypełniona zaprawą murarską. Jest to (poza szczególnymi przypadkami) spoina pozioma.
 

Spoina pionowa (spoina czołowa) - definicja

Spoina pionowa (spoina czołowa) to przestrzeń pomiędzy powierzchniami sąsiednich elementów murowych prostopadłymi do spoin wspornych i do lica ściany, wypełniona zaprawą murarską lub niewypełniona.

 

Spoina podłużna - definicja

Spoina podłużna to pionowa spoina w ścianie ciągła na całej grubości (wysokości) warstwy, równoległa do lica ściany. Występuje w murach wykonanych z elementów murowych o szerokości mniejszej od grubości ściany; jej występowanie obniża wytrzymałość muru na ściskanie w stosunku do muru wykonanego z elementów o szerokości równej grubości ściany.

 

     

Rodzaje spoin murowych w zależność od zastosowanej zaprawy
 

Spoina cienka

Spoina cienka to określenie wprowadzone w normie PN-EN 1996-1-1 dla spoiny, która jest wykonana przy użyciu zaprawy do cienkich spoin. Może być stosowana w murach wykonanych z elementów murowych o dużej dokładności wymiarów; jej grubość nie powinna być mniejsza od 0,5 mm i większa od 3,0 mm;

 

Spoina wykonana przy użyciu zaprawy murarskiej zwykłej

Spoina wykonana przy użyciu zaprawy murarskiej zwykłej (potocznie nazywanej również "spoiną tradycyjną");

 

Spoina wykonana przy użyciu zaprawy murarskiej lekkiej

Spoina wykonana przy użyciu zaprawy murarskiej lekkiej to spoina, którą stosuje się głównie w murach wykonywanych z elementów murowych o dobrej izolacyjności cieplnej, w celu uniknięcia mostków cieplnych obniżających izolacyjność cieplną ściany.

 

Dla dwóch ostatnich rodzajów spoin norma PN-EN 1996-1-1 nie wprowadza specjalnych określeń; ich wyróżnienie wiąże się z różnicami właściwości murów, wynikającymi z rodzaju zastosowanej zaprawy.

 

Grubość spoin w murze

 

Grubość spoin wykonanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna być mniejsza od 6,0 mm i większa od 15,0 mm.

 

Norma PN-EN 1996-1-1 dopuszcza, w przypadku spoin wykonywanych z użyciem zapraw zwykłych, stosowanie grubości spoin mniejszych od 6,0 mm pod warunkiem opracowania zaprawy specjalnie dla danego zastosowania. Grubość takich spoin nie może być jednak mniejsza od 3,0 mm.

 

Rodzaje spoin murowych w zależności od stopnia wypełnienia spoiny zaprawą
 

Spoina pionowa wypełniona zaprawą

Spoina powinna być wypełniona zaprawą na całej powierzchni styku elementów murowych. W przypadku muru wykonanego z elementów murowych mających w powierzchniach czołowych wnęki, spoinę pomiędzy tymi powierzchniami można uważać za wypełnioną zaprawą jeżeli przynajmniej na 40% szerokości muru jest ona wypełniona na całej wysokości łączonych elementów.

W murach zbrojonych poddanych zginaniu i ścinaniu przez spoiny, spoiny pionowe powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

 

 

Spoiny pionowe w murze wypełnione zaprawą

 

Spoina pionowa w murze wykonanym z elementów murowych o powierzchniach czołowych profilowanych.

 

 

Spoina pionowa niewypełniona zaprawą

Spoina pionowa niewypełniona zaprawą jest to spoina pionowa (czołowa) pomiędzy elementami murowymi mającymi w powierzchniach czołowych wpusty i wypusty, której nie wypełnia się zaprawą lub jej wypełnienie nie spełnia wymagania minimalnego dla spoin wypełnionych zaprawą. Norma PN-EN 1996-1-1 dopuszcza stosowanie podanych w niej wzorów do obliczania wytrzymałości na ściskanie muru ze spoinami niewypełnionymi pod warunkiem uwzględnienia w obliczeniach wszystkich oddziaływań poziomych działających na mur lub przenoszonych przez mur. Wymaganie to wynika z mniejszej wytrzymałość na ścinanie murów ze spoinami niewypełnionymi zaprawą od wytrzymałości na ścinanie murów ze spoinami wypełnionymi zaprawą.

 

Spoina pasmowa

Spoina pasmowa jest to spoina wsporna wypełniona częściowo zaprawą, pasmami równoległymi do lica ściany. Mury ze spoinami pasmowymi mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie od murów ze spoinami wypełnionymi zaprawą. Norma PN-EN 1996-1-1 dla spoin pasmowych o szerokości pasm zaprawy nie mniejszej od 30 mm i sumarycznej ich szerokości nie mniejszej od 40% grubości ściany podaje zasady obliczania wytrzymałości muru na ściskanie z wykorzystaniem wzorów oraz parametrów elementów murowych i zapraw, przyjmowanych w obliczeniach murów ze spoinami wypełnionymi zaprawą. Jeżeli podane wyżej parametry graniczne dla spoin pasmowych są przekroczone, w obliczeniach wytrzymałości muru na ściskanie konieczne jest przyjmowanie znormalizowanej wytrzymałości elementów murowych na ściskanie - fb, określonej na podstawie badań według EN 772-1 jak dla muru ze spoinami pasmowymi.

 

Spoina wsporna wypełniona pasmami zaprawy - spoina pasmowa

Spoina pasmowa w murze.

 

 


Normy i przepisy budowlane