Leksykon

Rodzaje pomieszczeń

Prawo budowlane definiuje następujące rodzaje pomieszczeń:
–  pomieszczenia mieszkalne,
–  pomieszczenia pomocnicze,
–  pomieszczenia techniczne,
–  pomieszczenia gospodarcze.

Pomieszczenia mieszkalne - definicja

Przez pomieszczenia mieszkalne należy rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

 

Pomieszczenia pomocnicze - definicja

Pomieszczenia pomocnicze to pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

 

Pomieszczenia techniczne - definicja

Przez pomieszczenie techniczne należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

 

Pomieszczenia gospodarcze - definicja

Pomieszczeniem gospodarczym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

 


rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - § 3 pkt 10 - 13


 

Normy i przepisy budowlane