Leksykon

Roboty budowlane

Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

W ustawie prawo budowlane zawarto następujące definicje:

 

Budowa - definicja

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

 

Przebudowa - definicja

Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana  parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

 

Remont - definicja

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotny jest rodzaj robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale wykraczających poza prace związane z bieżącą konserwacją; roboty budowlane muszą być wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym.

 

Definicje, które nie występują w prawie budowlanym – zostały zaczerpnięta z orzecznictwa sądowego.

 

Montaż - definicja

Montaż to rodzaj robót budowlanych, polegających na łączeniu ze sobą gotowych elementów prefabrykowanych  w jedną funkcjonalną całość, które tworzą obiekt budowlany, część obiektu budowlanego bądź wyposażenie trwale z nim związane.

 

Odbudowa - definicja

Odbudowa to rodzaj  budowy, w wyniku którego powstaje nowy obiekt budowlany  w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu.

Istotą odbudowy jest więc faktyczne powstanie nowego obiektu budowlanego, z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu..

 

Rozbudowa - definicja

Rozbudowa to rodzaj  budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy, kubatura, następuje dobudowanie nowych elementów.

 

Nadbudowa - definicja

Nadbudowa w wyniku przeprowadzenia nadbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość i powierzchnia użytkowa.

Mimo, że zarówno przy nadbudowie, jak i przy rozbudowie, zwiększa się powierzchnia użytkowa obiektu oraz jego kubatura, różnica między tymi dwoma rodzajami budowy wynika z faktu, że przy nadbudowie nowa część obiektu powstaje ponad istniejącą częścią obiektu.

 

Rozbiórka - definicja

Rozbiórka to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3


 

Normy i przepisy budowlane