Leksykon

Przewiązanie elementów murowych

Elementy murowe należy układać tak aby wykonany z nich mur zachowywał się jak jeden element konstrukcyjny. W kolejnych warstwach muru, elementy murowe powinny zachodzić na siebie w ten sposób, aby spoiny pionowe (czołowe) były przesunięte wzgledem siebie. Przesunięcie te nazywa się przewiązaniem elementów murowych w murze.

Prawidłowe przewiązanie elementów murowych

 

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 w murach niezbrojonych elementy murowe o wysokości  ha mniejszej lub równej 250 mm powinny zachodzić na siebie na długość a co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego lub 40 mm - należy przyjmować większą wartość. W przypadku, gdy element murowy ma wysokość ha większą niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości elementu lub 100 mm (rys.1). W narożnikach i na przecięciu się ścian, gdzie zakład elementów jest niemożliwy do wykonania, norma PN-EN 1996-1-1 wymaga zastosowania zakładu o długości nie mniejszej niż grubość elementu murowego. W przypadku murów zbrojonych norma dopuszcza stosowanie przewiązań mniejszych od przyjętych za minimalne, pod warunkiem wykazania w badaniach lub obliczeniowo poprawności takich rozwiązań.

 

                                     Minimalne przewiązanie muru w zależności od wysokości elementu murowego

 

a ≥ 0,4 ha lub 40mm dla ha ≤ 250mm

a ≥ 0,2 ha lub 100mm dla ha > 250mm

 

Rysunek 1. Przewiązanie muru w zależności od wysokości zastosowanych elementów murowych

 

Ściany nienośne należy łączyć ze ścianą nośną za pomocą przewiązania murarskiego uwzględniając różnice w odkształceniach z uwagi na pełzanie i skurcz. W przypadku, gdy ściany nie są przewiązane należy łączyć je ze sobą za pomocą specjalnych łączników umożliwiając ich deformację.

 

Przewiązanie elementów murowych z kamienia naturalnego

 

Elementy murowe z kamienia naturalnego (osadowe i metamorficzne) układa się w płaszczyźnie poziomej lub zbliżonej do poziomej. Przylegające elementy murowe z kamienia naturalnego powinny nachodzić na siebie na odległość równą co najmniej 0,25 wymiaru mniejszego z elementów i co najmniej 40 mm, chyba że zostały przyjęte inne zależności zapewniające uzyskanie wymaganej wytrzymałości. W przypadku gdy elementy nie sięgają na całą grubość ściany, ich przewiązanie z elementów o długości od 0,6 do 0,7 grubości ściany powinno być wykonywane w rozstawie nie większym niż 1 m w pionie i poziomie. Takie elementy murowe powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 0,3 ich długości (rys.2).


                                   Mur z kamienia naturalnego - minimalne przewiązania elementów murowych

 

a ≥ 0,25 min (ha1, ha2) lub 40 mm

 

Rysunek 2. Przewiązanie muru z elementów murowych z kamienia naturalnego.

 


 

Normy i przepisy budowlane