Leksykon

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa jakie działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej można uznać za przedsięwzięcia termomodernizacyjne a jakie za przedsięwzięcia remontowe.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne - definicja

 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

 

 

Przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją

 

Przedsięwzięcia remontowe to przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

  1. remont budynków wielorodzinnych,
  2. wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  3. przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  4. wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

 


   ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art. 2. pkt. 2 i 3


 

Normy i przepisy budowlane