Leksykon

Protokół odbioru

Prawo budowlane uznaje sporządzone protokoły odbiorów częściowych i końcowych za element dokumentacji budowy. Przepisy nie nakładają obowiązku sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlane. W praktyce jednak trudno wyobrazić sobie odbiór budowy bez spisania protokołu odbioru. Protokół stanowi pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron.

Zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego każdy wykonawca spełniający świadczenie może domagać się spisania protokołu, traktując go jako formę pokwitowania.

 

Co zawiera protokół odbioru robót budowlanych?

 

Protokół odbioru zawiera wszelkie poczynione ustalenia m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Koniecznym elementem protokołu są podpisy osób, które w nim uczestniczyły.

 

W praktyce budowlanej można wymienić trzy rodzaje odbiorów:Odbiór częściowy robót budowlanych


Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie zapisano inaczej w umowie, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia. Odbiór częściowy może wiązać się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Odbiorom częściowym, podlegają w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu jak też roboty otwierające front robót dla innych robót. Z reguły w imieniu inwestora, odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.


Odbiór końcowy robót budowlanych


Odbiór końcowy stanowi przekazanie przez wykonawcę wybudowanego obiektu inwestorowi.
Przy odbiorze końcowym strony dokonują prób poprawności działania zamontowanych maszyn i urządzeń, sprawdzają czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami oraz jeżeli istnieje taka konieczność odbywa się przeszkolenie osób związanych z użytkowaniem obiektu.
Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwoleń na użytkowanie obiektu, gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej a także uporządkowanie terenu inwestycji.
Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji a także zamontowanych tam urządzeń.
Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć.


Odbiór ostateczny robót budowlanych


Odbiór ostateczny jest przeprowadzany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.
Strony dokonują przeglądu i protokolarnie wskazują usterki, a po ich usunięciu lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego.
Wraz z odbiorem ostatecznym następuje pełne rozliczenie stron umowy. Wykonawca otrzymuje zwrot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.

Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych.  Szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów budowlanych powinny być określane w umowach o roboty budowlane zawieranych przez strony.
Ustawa Prawo budowlane jedynie zalicza odbiór do obowiązków inwestora.  Odbiór inwestycji stanowi skwitowanie przez inwestora spełnienia świadczenia przez wykonawcę z datą dokonania odbioru.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.13, 18


 

Normy i przepisy budowlane