Leksykon

Prospekt informacyjny przedsięwzięcia deweloperskiego

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

Obowiązek opracowania prospektu informacyjnego wynik z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Uchybienia, co do treści prospektu lub jego przekazania uprawniają nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

 

Co deweloper powinien zawrzeć w prospekcie informacyjnym realizowanej inwestycji mieszkaniowej

 

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera (m.in. KRS lub CEiDG, NIP, REGON);
 2. Historię i udokumentowane doświadczenie dewelopera - trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie (o ile istnieją), w tym ostatnie z podaniem adresu, daty rozpoczęcia i daty wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;
 3. Informacje o prowadzonym przeciwko deweloperowi postepowaniu egzekucyjnym na kwotę powyżej 100 000 zł;
 4. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego:Informacje dotyczące gruntu:
  1. adres i nr działki ewidencyjnej,
   • nr księgi wieczystej,
   • istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości,
   • w przypadku braku księgi wieczystej informacje o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości,
   • plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek z podaniem przeznaczenia, dopuszczalnej wysokości zabudowy, dopuszczalnego procenta zabudowy działki,
   • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk, cmentarzach;
  2. Informacje dotyczące budynku:
   • czy jest pozwolenie na budowę, czy jest ono ostateczne, czy jest zaskarżone,
   • numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał,
   • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
   • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości,
   • opis przedsięwzięcia deweloperskiego – liczba budynków, rozmieszczenie ich na działce (minimalne odległości miedzy budynkami),
   • sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
   • sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego,
   • środki ochrony nabywców – bankowy rabunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy (otwarty lub zamknięty),
   • nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy,
   • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach,
   • dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji,
  3. Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej;
  4. Informacje indywidualne dotyczące domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego:
   • cena m2 powierzchni,
   • określenie położenia oraz innych istotnych cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej
    • liczba kondygnacji,
    • technologia wykonania,
    • standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiących część wspólną nieruchomości, liczba lokali w budynku,
    • liczba miejsc garażowych i postojowych,
    • dostępne media w budynku,
    • dostęp do drogi publicznej,
   • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych,
   • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

 

 

Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami.

 

W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

 1. aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje, albo
 2. nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

 

Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

 

Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór określony został w załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 


ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego


 

Normy i przepisy budowlane